Prövningstillstånd i Hovrätt och föremål för en JO-anmälan

FRÅGA
1. Hur svårt är det att få till stånd en ny rättegång i en hovrätt om man anser att denna inte tagit tillräcklig hänsyn till diverse fakta? Eller är det i så fall en prövning till HD som gäller?2. Kan man JO-anmäla en tingsrätt/hovrätt/kriminalvården - eller enbart enskilda personer, t ex en åklagare (läste för ett tag sedan om en åklagare som blivit JO-anmäld)?3. Hur går man tillväga om man anser att en lag är fel - eller felformulerad?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Jag har valt att strukturerar upp svaret, på samma sätt som du angett dina frågor. Nedan följer en utredning för respektive fråga.

FRÅGA 1 - Hur får man till stånd en prövning i hovrätten?

Om det rör ett brottmål krävs inget prövningstillstånd (PT), se 49 kap 13§ Rättegångsbalken (RB). När det rör ett tvistemål krävs det sedan ca. 10 år tillbaka, alltid PT för att en hovrätt ska pröva ett ärende. Detta PT meddelas om minst en av följande omständigheter föreligger, vilka anges 49kap 14§ RB:

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (ändringsfall)

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (granskningsfall)

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (prejudikatfall)

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinära fall)

I din fråga anger du som grund att du anser att tingsrätten inte har tagit tillräcklig hänsyn till diverse fakta. Detta skulle kunna falla under punkt 1, 2 eller 3. Det är således möjligt att ansöka om PT i hovrätt, det är däremot inte säkert att målet faktiskt tas upp på nytt. Tillika bör nämnas att det alltid krävs PT i Högsta Domstolen (HD), se 54kap 9§ RB. Det finns då endast två möjligheter att få PT, nämligen punkt 3 och 4 som angivits ovan, se 54kap 10§ RB.

FRÅGA 2 - Vem kan man anmäla genom en JO-anmälan?

JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän (och andra som är anförtrodda myndighetsutövning) rättar sig efter lagar och förordningar. JO ska även se till att den enskilde får en korrekt behandling från myndigheternas sida. Tillsynen tar främst sikte på hur beslutsfattandet har gått till hos domstolar och myndigheter. JO utreder normalt inte sådant som är mer än två år gammalt. JO kan inte ändra domar eller beslut. Den som vill ha ändring i en dom eller ett beslut bör överklaga till högre instans inom domstolen.

När du skickar in en anmälan till JO är det viktigt att ange vilken myndighet och/eller tjänsteman som din anmälan riktar sig emot. Om man anser att ex. en domstolen har behandlat en fel, kan man klaga hos Justitieombudsmannen (JO). Detta kan innefatta att du anser dig själv eller någon annan ha blivit felaktigt behandlad av en domstol eller av en tjänsteman vid domstolen vid handläggning av ett ärende. JO uttalar sig inte om en domstol gjort en riktig bedömning i sak, utan endast om domstolen har bemött parter och handlagt frågan på ett riktigt sätt.

För att svara på din fråga, så är möjligt att anmäla statliga myndigheter (inklusive domstolar), kommunala och landstingskommunala myndigheter, tjänstemän vid statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter samt andra som är anförtrodda myndighetsutövning. Detta inkluderar således även åklagare.

FRÅGA 3 - Hur gör man om man anser att lagen är fel eller felformulerad?

Det torde inte finnas någon möjlighet för enskilda att påpeka en felformulering direkt till riksdagen (som stiftar lagarna). Det torde dock vara möjligt att vända sig till sin kommun för att lägga fram ett besvär, rörande den ev. felformuleringen i en lagregel. Kommunen kan i sin tur föra ärendet vidare. Ett annat sätt torde vara att kontakta regeringskansliet eller justitiedepartementet. Kommunen torde dock vara ett mer lämpligt tillvägagångssätt!

Jag hoppas att jag med detta har besvarat dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (769)
2020-11-28 Vad betyder ordet "adress" i svenska lagtexter?
2020-11-27 Vem tar över som statschef om hela kungafamiljen dör?
2020-11-26 Hur definieras "tivolinöje" i ordningslagen?
2020-11-22 Har barnet danskt medborgarskap?

Alla besvarade frågor (86819)