Tillsynspliktens omfattning för kattägare

FRÅGA
Grannens katt strilar och skvätter urin uppför min bro och vägg (hela långsidan) vilket jag påpekat vid ett flertal tillfällen. Trots detta fortsätter katten med grannens goda minne att urinera. Måste jag acceptera detta eller kan jag på något sätt sätta stopp för detta utan att vi blir mer osams. till saken hör att jag själv har en kastrerad hankatt som inte beter sig på samma sätt. Den andra katten anfaller min katt och jag har fått betala tusentals kronor i veterinärvård för honom. Det har gjort att min katt inte vågar gå ut längre och själv blir jag arg och ledsen över grannen som inte tar sitt ansvar som djurägare. Finns det något som jag kan lägga ut på tomtgränsen så grannkatten inte vågar eller vill gå in på min tomt utan att t.ex. förstöra luktsinnet på grannens och min egen katt
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga rörande ägares ansvar för skador orsakade av deras katter regleras främst i Skadeståndslagen (SkadestL). Även Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter är relevant i ditt fall.

Ägarens tillsynsansvar

Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 1§ ska kattägare sköta och hålla tillräcklig tillsyn över sina katter i den utsträckning som behövs för att förebygga att katterna orsakar skador och olägenheter för sin omgivning. Att din grannes katt fritt uppehåller sig och utför sina behov på din mark räknas generellt inte som en sådan olägenhet som avses i lagen. Att grannkatten däremot har attackerat din katt kan kan å andra sidan falla inom din grannes ansvarsområde och potentiellt göra dig skadeståndsberättigad.

Ägarens skadeståndsansvar

Juridiskt sett utgör husdjur ”saker”. Din katts skador utgör därför sk sakskador. Ansvar för sakskador regleras i SkadestL 2:1, och förutsätter skadevållarens uppsåt (läs: avsikt) eller oaktsamhet. Då inget i ditt fall tyder på att din granne haft uppsåt till att dennes katt skulle skada din katt, ansvarar din granne för skadorna om hen kan anses ha agerat vårdslöst genom att låta sin katt vandra fritt i grannområdet.

Skulle det dock vara så att din grannes katt vid upprepade tillfällen har attackerat din katt utan att din granne vidtagit några åtgärder för att motverka detta, kan å andra sidan din granne bedömas vara ansvarig pga likgiltighet, vilket är en form av uppsåt. Genom att inte vidta åtgärder kan nämligen din granne anses vara likgiltig gentemot att din katt skadas. Skulle inte en sådan bedömning göras, kan det istället argumenteras för att din granne i vart fall agerat vårdslöst som inte vidtagit åtgärder trots att denne varit medveten om att hens katt vid upprepade tillfällen attackerat din.

Huruvida din granne kan bedömas ha haft uppsåt (likgiltighet) eller varit vårdslös är ytterst en fråga som domstolen får avgöra. Vid en eventuell domstolsprövning ligger det på dig som skadelidande att bevisa din grannes uppsåt eller vårdslöshet i förhållande till de skador som åsamkas din katt.

Skadeståndets omfattning

För att ha rätt till skadestånd ligger det även på dig som skadelidande att visa ett orsakssamband mellan din katts skador och din grannes uppsåt/vårdslöhet. Mer specifikt måste du kunna bevisa att din katts skador, som du har haft kostnader för, orsakats av din grannes katt pga bristande vård eller tillsyn, och inte uppkommit på något annat sätt.

Kan du bevisa uppsåt/vårdslöshet hos din granne samt orsakssamband, kan du enligt SkadestL 5:7 får ersättning för de veterinärskostnader du har haft, men även andra kostnader till följd av skadan som t ex transportkostnader till veterinären eller eventuell inkomstförlust till följd av att du tagit din katt till veterinären. Det bör dock betonas att endast kostnader som inte kunnat undvikas är ersättingsberättigade och som skadelidande måste du därför i bästa mån försöka begränsa dina kostnader. Det ligger också på dig som skadelidande att bevisa vilka kostnader du verkligen har haft.

Rekommendationer

Med hänsyn till de uppgifter du har lämnat mig i din fråga, rekommenderar jag dig i första hand att återigen tala med din granne. Förklara den juridiska bakgrunden som jag har presenterat för dig här ovan med betoning på tillsynsplikten som alla kattägare har. Om du vill kan du även höra med din granne om hen kan tänka sig att betala de veterinärskostnader som du har haft pga de skador som din grannes katt har åsamkat din.

Skulle din granne vägra betala några veterinärskostnader, har du juridiskt sett möjlighet att föra en skadeståndstalan mot din granne i domstol. Praktiskt sett kan detta dock vara mycket problematiskt och är därför ingenting som jag rekommenderar. För det första är det ekonomiskt ofördelaktigt då ditt skadeståndsanspråk sannolikt kommer att behandlas i ett förenklat tvistemål. Rättegångskostnaderna kommer troligtvis därför att överstiga skadeståndsanspråket, och du förlorar därmed ekonomiskt på att ta tvisten till domstol även om du skulle vinna själva tvisten. För det andra kan det vara mycket svårt för dig att bevisa både uppsåt/vårdslöshet och orsakssamband, vilket är en förutsättning för att du ska kunna vinna tvisten överhuvudtaget.

Skulle din granne, efter att du återigen har talat med hen angående de problem som hens katt orsakar, i framtiden fortsätta att underlåta sin tillsynsplikt, har du möjlighet att kontakta din kommuns miljökontor. Miljökontoret ska kunna motta dina klagomål, samt kunna ge dig vägledning om hur du bör bemöta problemet med in grannes katt.

Slutligen, rörande om det finns något som du kan lägga ut på tomtgränsen för att stänga ute grannkatten, finns det olika medel och utrustning som säljs i djuraffärer och trädgårsbutiker som sägs vara bra mot oönskade husdjur. Jag råder dig dock att prata med personalen i affärena, alternativt läsa på själv om tillvägagångssätt, innan du lägger ut eller sätter upp något på trädgården. Användning av något som kan skada miljön eller grannens katt kan nämligen resultera i skadestånd.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga och skulle du undra över något mer är du mer än välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?