Tillsyn över katter

FRÅGA
Hej!Vår granne har vänt sig till kommunen och klagat på våra katter att de bajsar och kissar på hans tomt.Vi bor 8 km utanför x och vårt område räknas som landsbygd. Vad säger lagen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om tillsyn av katter. Regler kring detta finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. Både katter och hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter för andra (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Den som har hand om en katt har därför skyldighet att sköta katten samt se till så att katten inte orsakar skador eller avsevärda problem för omgivningen. Lagen innehåller dock inga specifika regler kring hur denna tillsyn ska gå till. Det finns heller inget straffansvar för brott mot denna bestämmelse och polisen kan inte göra något för att tvinga en kattägare att visa sådan tillsyn som krävs. Om någon anser att en ägare inte har vidhållit sitt ansvar och skött den tillsyn över katten som krävs kan personen istället försöka kräva skadestånd av kattägaren i enlighet med skadeståndslagen (SkL). Det krävs då att en skada ska ha orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet för att skadestånd ska bli aktuellt ( 2 kap. 1 § SkL). Denna vårdslöshet kan bestå av antingen en positiv handling eller en underlåtenhet att göra på ett visst sätt som lagen föreskriver att du ska göra.

Lagen om tillsyn över hundar och katter innehåller mycket fler och specifika bestämmelser när det gäller tillsyn över hundar jämfört med regleringen över katter. Strikt ansvar, det vill säga att ägaren alltid har ansvar för vad djuret har orsakat för skada oavsett anledningen till skadan, gäller endast för hundar och inte för katter. Det är därför mycket svårare att ställa en kattägare till svars för en skada som dennes katt har orsakat än det är för en hundägare att ställas till svars för en skada som dennes hund har orsakat.

Även djurskyddslagen innehåller bestämmelser rörande tillsyn över djur och kräver att djur ska ges tillräcklig tillsyn ( 2 kap. 4 § djurskyddslagen). Tillräcklig tillsyn över katter är tillsyn över dem två gånger per dag. Sådan tillsyn kan vara att se till att de har mat och vatten samt se till så att de mår bra och inte har blivit sjuka.

Om det finns skäl att anta att en katt är övergiven eller förvildad får den dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne (21 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Inom tätbebyggt område krävs tillstånd av Polismyndigheten för att göra detta, annars inte.

Sammanfattningsvis är det alltså mycket svårt att ställa en kattägare till svars för bristande tillsyn över sin katt. Det är dock alltid viktigt att utöva tillsyn över sina katter samt se till så att de inte kan misstas för att vara övergivna eller förvildade.

Hoppas att detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (485)
2022-01-20 Ersättningsansvar för hundägare
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?

Alla besvarade frågor (98633)