Tillåtet att citera Einstein i kommersiellt syfte? ​

2018-10-28 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej jag har letat lite överallt men kan inte riktigt hitta något bra svar på mina funderingar. Är det lagligt att använda/trycka citatet (“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.") från - Albert Einstein på en produkt som sedan kommer att säljas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. Utgångspunkter för svaret

Frågan angår huruvida det för kommersiellt bruk är tillåtet att använda ett citat från Einstein. Initialt kan nämnas att det råder oenighet kring om detta är ett riktigt citat från Einstein eller ej. För att det ska vara otillåtet att citera annan person krävs för det första att citatet är immaterialrättsligt skyddat eller ingår i ett immaterialrättsligt skyddat verk. För det andra krävs att undantaget om tillåtna citat inte är tillämpbart.

2. Är citatet immaterialrättsligt skyddat?

2.1 Uppkomsten av upphovsrättsskydd
Relevant immaterialrättsligt skydd är upphovsrätt, vilket uppkommer direkt genom att citatet uppfyller lagens krav och ingen ansökan eller registrering krävs. I lagen nämns följande: "[d]en som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal [...]" (1 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, hädanefter URL). Om Einstein har skrivit en bok eller i annat liknande uttalat ifrågavarande citat råder föga tvekan om att det är immaterialrättsligt skyddat. Detta förutsätter dock att det är möjligt att fastslå Einstein som upphovsman; i vilket fall citatet åtnjuter skydd i ytterligare några åt (totalt 70 år efter upphovsmannens död (se 43 § URL)). Går det inte att fastslå vem som är upphovsman gäller att citatet är skyddat under 70 år efter det blev offentliggjort, vilket inte är fastslaget (44 § tredje stycket URL).

2.2 Innebörden av upphovsrättsskydd
Med upphovsrätten följer viss, relativt omfattande, ensamrätt innefattandes för detta fall framförallt den relevanta ensamrätten till exemplarframställning (2 § andra stycket URL). Exemplarframställningens omfattning är vid och "innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis." Med andra ord omfattas citat av ensamrätten och är således som huvudregel förbjudet (se om undantag nedan under rubrik 3.2). Som bevisregel råder att den som gör gällande upphovsrättsintrång måste styrka detta varvid motparten måste göra det sannolikt att dennes alster skapats självständigt (jfr NJA 1994 s. 74 "Smultronfallet"). Det är upphovsmannen, inkluderad dennes efterlevande, eller allmän åklagare med (ofta) krav om medgivande från upphovsmannen, som kan göra upphovsrättsintrång gällande (jfr 53b och 59 § URL).

3. Är det lovligt för mig att använda citatet i ifrågavarande syfte?

3.1 Allmänt
Som ovan stadgat råder osäkerhet kring citatets ursprung, vem som är rättighetsinnehavare samt om skyddet fortfarande gäller (se ovan samt 70 års-regeln i 44 § URL). Vidare råder härvid huvudregeln att citat är otillåtet under förutsättningen att det citerade är skyddat (2 § andra stycket URL). Däremot råder härvid ett undantag för citat i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § URL).

3.2 Citat motiverat av ändamålet
Vad som är motiverat tolkas utifrån det lika diffusa begreppet "god sed". Klart står dock att citat utan annat syfte än att vidarebefordra innehållets underhållningsvärde inte ses som tillåtet (NJA 1996 s. 712 samt SOU 1956:25 s. 199); med andra ord råder ett visst nödvändighetskrav. I förarbetena anges några exempel på situationer som faller utanför citaträtten. Exempel härför är att i en tidning helt fristående helt eller delvis ta in en dikt eller att i en reklamannons använda sig av skönlitterära citat som inte tjänar som annat än "blickfång". Ytterligare gäller att citaträtten mer sannolikt undantas om det sker i kommersiellt syfte (jfr SOU 1990:30 s. 249). Slutsatsen är att detta undantag mindre troligt vore tillämpligt i fall av en upphovsrättslig tvist i frågan, det går att argumentera för motsatsen.

4. Sammanfattning

Det är oklart huruvida upphovsrättsskydd föreligger för citatet samt vem skyddet i sådant fall tillkommer och om det fortfarande är gällande. Med hänsyn till detta är det mindre troligt att användande av citatet skulle vålla problematik. Att andra använder citatet på egna produkter i dagsläget gör det dock inte mer eller mindre lagligt. Även om citatet är skyddat och undantaget om citaträtt inte är tillämpligt krävs antingen att upphovsmannen väcker talan eller samtycket till allmän åklagares väckande av talan. Allmän åklagare får väcka talan enväldigt enbart om det är påkallat från allmän synpunkt (se 59 § URL).

Nackdelen angående upphovsrätt är att det sällan går att ge raka besked om vad som gäller förrän efter en domstolsprövning. Jag hoppas att detta svar gett dig en bättre insikt i problematiken. Mitt råd är att vara försiktig men risken att fara illa synes liten sålunda det inte kan fastställas att Einstein är upphovsman.

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (799)
2020-02-16 Krävs tillstånd för att kunna filma ett konstverk?
2020-02-07 Är det tillåtet att använda företagslogotyper för privat bruk?
2020-02-01 Hur kan ett hus bli upphovsrättsligt skyddat?
2020-01-31 När ska jag bestrida det kravbrev om fildelning som jag har fått?

Alla besvarade frågor (77164)