Tillämpning av föreningsrättskränkning i MBL

2017-05-10 i Fackförening
FRÅGA
Hej! 8 § i MBL skriver tydligt om när ens föreningsrätt har blivit kränkt, men min fråga är om huruvida det endast kan anses som att man kränker någon föreningsrätt genom att arbetsgivaren gör det gentemot arbetstagaren?Låt oss säga att "X tillhör syndikalistiska den fackföreningen (SAC) och arbetar sommurare. Han uppmanas av sina kollegor inom "Byggnads" att istället gå med i deras fackförening. X vägrar och med tiden blir konflikten allvarlig, X upplever att han blir mobbad. Har X föreningsrätt kränkts, eller kan detta endast ske mellan arbetsgivare och arbetstagare och inte fackföreningar emellan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du säger så står det i 8 § lag om medbestämmande i arbetslivet(MBL), att föreningsrätten ska lämnas okränkt. Fortsätter vi att läsa i 8 § första stycket, så står det att ”Kränkning av föreningsrätten föreligger, om någon på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtager åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt eller om någon på ena sidan vidtager åtgärd mot någon på andra sidan i syfte att förmå denne att icke utnyttja sin föreningsrätt. Sådan kränkning föreligger även om åtgärden vidtages för att åtaganden mot annan ska uppfyllas”.

Det vi kan utläsa av detta är alltså att för att en föreningsrättskränkning ska anses föreligga, krävs det att någon vidtar en åtgärd till skada för någon på den motsatta sidan för att denna utnyttjat sin föreningsrätt. Alltså krävs det att det rör sig om åtgärder från ena sidan gentemot den andra sidan, arbetsgivarsidan mot arbetstagarsidan eller vice versa.

Det finns dock andra sätt du kan gå vidare med detta. Mobbing på arbetsplatsen är allvarligt. Som anställd har du rätt till en bra arbetsmiljö och det är allas ansvar, även medarbetarnas, att se till att den goda arbetsmiljön uppnås. Din arbetsgivare har vidare en skyldighet att förebygga all slags mobbning på arbetsplatsen, se Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:17.

Gör inte arbetsgivaren något åt situationen på arbetsplatsen råder jag dig att kontakta ditt skyddsombud som, enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen(AML), kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder. Arbetsgivaren är nämligen också enligt 3 kap 2 § AML skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du istället kontakta ditt fackförbund. I sista hand kan du själv vända dig till Arbetsmiljöverket, som utövar tillsyn över att AML följs, och göra en anmälan!

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!
Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?