Tillämpning av femårsregeln i samboförhållanden

Hej! Jag står i begrepp till att separera från min sambo. Jag vet att det vi köpt för gemensamt bruk ska delas. Saken är den att jag haft jobb längre än honom, vilket gör att jag har betalt mycket mer än honom för alla möblerna. Läste om jämkningsregeln i 15 paragrafen i Sambolagen och funderade över det här med "hänsyn till förhållandets längd". Vi har varit sambo i tre år och motsvarande regel i ÄktB kallar ju äktenskap under 5 år som korta. Gäller denna fem års period även på samboförhållande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Någon direktöversättning mellan ÄktB 12:1 och sambolagen (SamboL) 15§ vad det gäller den s.k. femårstrappan finns inte. Syftet med regeln i ÄktB är att möjliggöra för en make att undanta egendom från bodelningen om äktenskapet varat kortare tid än fem år. Om äktenskapet varit i ett år kan maken undanta 1/5 av sitt giftorättsgods från bodelningen, om äktenskapet varat i två år kan 2/5 undantas osv. Enligt förarbetet till lagen är dock denna regel inte avsedd att tillämpas om en makes egendom i huvudsak är bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Eftersom det i ett samboförhållande endast är just det gemensamma bohaget och bostaden som ska delas är regeln inte direkt överförbar.

Däremot har 15§, SamboL just en möjlighet till jämkning särskilt med hänsyn till förhållandets längd vilket borde innebär att ju kortare samboförhållandet varit, ju mer kan undantas från bodelningen. Med hänsyn till att femårstrappan i ÄktB tillämpas även på sambotid som föregått ett äktenskap borde det innebära att som grundprincip är femårsregeln applicerbar på även på samboförhållanden. Åtminstone borde detta vara vägledande för bedömningen av jämkning på grund av samboförhållandets längd.

För att sammanfatta: den ståndpunkt som förarbetet ger är att femårsregeln i ÄktB inte kan appliceras på ett samboförhållande men detta strider mot 15§ Sambolagens tydliga bud om att jämkning ska göras med hänsyn till samboförhållandets längd. Vägledning om möjligheten till jämkning borde därför kunna hämtas ur femårsregeln.

Jag hoppas du fått svar på dun fråga trots det något invecklade svaret!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning