Tillämpning 3 kap. 8 § ärvdabalkens

FRÅGA
Hej.Enligt 3 kap Ärvdabalken paragraf 8 säges:8 § Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt. Lag (1987:231).Betyder detta att en ej adopterad men mkt närstående styvson och dennes syskon, barn till den avlidnes till sin döds dyrkade (!) make utan diskussion ärver den senast avlidna då hon inte hade några egna barn eller arvingar eller finns några undantag.Förmodligen fanns ett äktenskapsförord vid den första makens bortgång. Den första maken var "en pank spelevink".Med nyfiken och vänlig hälsningLennart
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt motiven till lagen är bestämmelsen tänkt att avskära Allmänna arvsfonden från arv när den sist avlidne maken inte har några arvingar och inte heller något testamente, men att det finns någon arvsberättigad till den först avlidne maken. I sådant fall skall alltså, likt bestämmelsen säger, hela arvet tillfalla den först avlidnes arvinge. En förutsättning för att arvet ska kunna tillfalla den först avlidnes arvinge är dock alltid att arvingen har en efterarvsrätt i den sist avlidnes dödsbo. Efterarvsrätten kan försvinna, och därmed möjligheten att få arv genom 3 kap. 8 § ärvdabalken, om den efterlevande maken avstått sin rätt till arv från den först avlidne maken och således låtit dennes arvingar få hela sitt arv direkt, se rättsfallet i NJA 2005 s. 400. Efterarvsrätten kan också försvinna om ett inbördes testamente mellan makarna förordnar att kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande med full äganderätt, se rättsfallet i NJA 1993 s. 145.

För att bestämmelsen ska bli tillämplig krävs alltså:
1. Att inga arvingar till den sist avlidne finns (dvs. inga barn, barnbarn, föräldrar, far- eller morföräldrar, syskon, syskonbarn eller föräldrars syskon).
2. Den sist avlidne inte har något testamente.
3. Den först avlidnes arvingar har en efterarvsrätt. De har alltså inte fått hela sitt arv redan vid den först avlidnes död. Inte heller får ett inbördes testamente föreskriva att den efterlevande maken ska ärva med full äganderätt.

Om maken i ditt fall inte vill att den först avlidnes arvingar ska få något arv så kan denne alltid skriva ett testamente, och därmed skära av denna möjlighet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om ytterligare funderingar uppkommer så återkom i kommentarsfältet nedan.

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (874)
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?
2020-11-17 Arv och testamentsrätt

Alla besvarade frågor (86450)