Tillämplig förvaltningsrättslig lag för handläggningen av visst ärende

2019-12-06 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej, jag undrar generellt över när förvaltningslagen resp. kommunallagen får aktualiseras? Till exempel i ett fall med en kommunal socialnämnds handläggning av ett ärende; vilken av lagarna gäller (utöver de specifika bestämmelserna i SoL)? Svara gärna även med en generell huvudregel / tankevägledning.Med vänliga hälsningar,Förvirrad förvaltningsrätt-student
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta svar kommer jag att använda förkortningarna FL för förvaltningslagen och KL för kommunallagen.

Metod
Du är knappast ensam om att tycka att det kan vara komplicerat att orientera sig fram till vilken förvaltningsrättslig lag som reglerar handläggningen av en viss fråga. Jag skulle själv rekommendera följande metod, som även lärs ut på juristprogrammet i Uppsala:

– Av 1 § FL framgår att FL är tillämplig på handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna. Det är därför bra att låta metoden utgå från FL.

2 § FL begränsar FL materiellt, genom att fastslå att vissa av FL:s bestämmelser (9 § 2 st, 10–12 §, 16–20 § och 23–49 §) inte är tillämpliga vid handläggningen av sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan laglighetsprövas genom att överklagas enligt 13 kap KL.

Man får således vända sig till 13 kap KL, närmare bestämt 13 kap 2 § KL, för att se vilka beslut som kan överklagas. Av paragrafen framgår att följande beslut kan överklagas: (1) Beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund. (2) Beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art. (3) Beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, och (4) Sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap 11 § KL. Som brasklapp framgår av 13 kap 3 § KL att 13 kap KL inte gäller om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande. Med juridisk terminologi skulle sägas att 13 kap 3 § KL föreskriver att 13 kap KL är subsidiärt i förhållande till annan rätt.

Tillåt mig sammanfatta den andra punkten: (A) FL är tillämplig i sin helhet om beslutet inte kan överklagas enligt 13 kap KL. (B) Delar av FL är tillämpliga om beslutet kan överklagas enligt 13 kap KL, medan andra delar inte är det. (C) Beslutet kan överklagas enligt 13 kap KL om det är ett av besluten enligt (1)–(4) i stycket ovan, och det inte finns annan lag eller författning som reglerar överklagandet. I detta fall är alltså FL trots allt tillämplig i sin helhet (åtminstone föreskriver 2 § FL ingenting annat. Se dock 4 § FL, som kommenteras nedan).

– (Detta steg av metoden inte relevant för din fråga, men jag nämner det ändå för att metoden ska vara komplett) Även 3 § FL begränsar FL materiellt, genom att fastslå att vissa av FL:s bestämmelser inte är tillämpliga i brottsbekämpande verksamhet hos Kustbevakningen, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket eller åklagarmyndigheter.

– Av 4 § FL framgår att om någon annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, tillämpas den bestämmelsen och inte bestämmelsen i FL. Detta gäller oavsett vilken av FL:s bestämmelser som den andra lagen eller förordningen "kolliderar" med. Även FL är alltså subsidiär i förhållande till annan rätt.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis bör du alltså alltid utgå från FL är tillämpligt i någon mån, så länge lagen enligt 1 § FL är tillämplig. 2 § FL kan begränsa FL delvis men inte helt. 4 § FL kan i teorin göra att FL överhuvudtaget inte är tillämplig, men innebär i regel att lagen begränsas i mindre mån.

Ditt exempel
Du kommer även med ett eget exempel, som jag nu ska besvara med hjälp av min metod.

1. Exemplet rör handläggningen av ett ärende hos en förvaltningsmyndighet. Enligt 1 § FL är således FL tillämplig.

2. Eftersom ärendet handläggs av en kommunal nämnd kan beslut i ärendet överklagas enligt 13 kap 2 § 2 p KL, om inte samtliga beslut i ärendet är av rent förberedande eller rent verkställande art. Enligt 2 § FL är således FL endast tillämplig i begränsad mån.

3. De delar av FL som ännu är tillämpliga gäller enligt 4 § FL endast i den mån det inte finns bestämmelser i andra lagar eller i en förordning som avviker från bestämmelsen i FL.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (551)
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?
2020-07-27 LVU på religion?

Alla besvarade frågor (82642)