Tillämpas extraordinära rättsmedel i förvaltningsrätten?

2019-12-08 i Domstol
FRÅGA
Är de extraordinära rättsmedlen bara tillämpliga i ärenden i allmän domstol eller även i förvaltningsdomstol? Tillämpas rättsmedlen alltid efter beviljande av Högsta förvaltningsdomstolen eller på annat sätt??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Extraordinära rättsmedel i form av resning och återställa de av försutten tid tillämpas även i förvaltningsrätten och har till syfte att söka ändring av ett avgörande som har vunnit laga kraft i förvaltningsdomstolen, (37 b § förvaltningsprocesslagen). Klagan över domvilla tillämpas dock enbart i de allmänna domstolarna.

Förvaltningsdomstolen är den första instansen i förvaltningsrätten, Kammarrätten är andra rättsinstansen och Högsta förvaltningsdomstolen är sista instans bland förvaltningsdomstolarna.

Det är bara de överklaganden från kammarrätten som fått prövningstillstånd som tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen och dess uppgift är att pröva avgöranden som överklagas från någon av de fyra kammarrätterna.

I 2 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar framgår vilka frågor Högsta förvaltningsdomstolen prövar och beviljar. I 8 § framgår vilka frågor kammarrätterna prövar och beviljar. I 14 § regleras när talan ska väckas vid en förvaltningsrätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (415)
2020-06-30 Hur får domare formulera sig i domskäl?
2020-06-25 Jäv om en domare dömer samma person i flera mål?
2020-06-24 Slipper tilltalad att dömas för brott om tilltalad inte närvarar vid rättegången?
2020-06-21 När är förlikning i tvistemål tillåtet?

Alla besvarade frågor (81741)