Tilläggsbouppteckning - ändra på en bouppteckning

FRÅGA
Kan man ändra på en bouppteckning efter den har varit?Typ en månad efter?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar om det är möjligt att ändra en bouppteckning efter att den har skett, och i detta fall ungefär en månad efter att den har skett. Jag kommer först att kort allmänt besvara din fråga, för att sedan dela upp den i två rubriker i förhoppning om att göra svaret så tydligt som möjligt för dig.

Bouppteckning kan inte ändras i efterhand. Däremot är det möjligt under vissa omständigheter att upprätta en s.k. tilläggsbouppteckning. Om ett fel i en bouppteckning har upptäckts så finns det i vissa fall en skyldighet att förrätta en tilläggsbouppteckning, se 20 kap. 10 § Ärvdabalken (ÄB).

En tilläggsbouppteckning ska förrättas om:
- En ny tillgång eller skuld har blivit känd först sedan bouppteckningen har förrättats,
- Annat fel har upptäckts i bouppteckningen, exempelvis att dödsbodelägarkretsen är felaktig, att testamente eller äktenskapsförord saknas,
- Eller om en efterlevande sambo framställer en begäran (efter det att bouppteckningen har förrättats) om skuldtäckning enligt 20 kap. 4 § 3 st. ÄB och sambons tillgångar och skulder inte tidigare har antecknats eller värderats.

Det ska dock uppmärksammas att inte alla fel leder till att en tilläggsbouppteckning ska förrättas. T.ex. att en tillgång har värderats för lågt är vanligtvis inte grund för en tilläggsbouppteckning, se NJA 1981 s. 300.

Tidsfrist
Om det blir aktuellt med tilläggsbouppteckning så ska en sådan förrättas inom en månad från det att felet upptäcktes, se 20 kap. 10 § 1 st. ÄB. Om det är så att en tilläggsbouppteckning ska förrättas p.g.a. att en efterlevande sambo begär skuldtäckning så ska förrättningen äga rum inom tre månader från det att den begäran framställdes, se 20 kap. 10 § 2 st ÄB.

Tilläggsbouppteckningen lämnas in till Skatteverket.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91129)