Tidskrav arvskifte

Min far dog förra året. Min syster ansökte om boutredningsman, som påbörjade sitt arbete i december 2019.

11 september i år (2020) köpte jag fastigheten av dödsboet, efter tillstånd från Tingsrätten (som boutredaren ansökte om efter att min syster motsatte sig att jag skulle få köpa).

Hur snabbt måste boutredaren skifta det eventuella arvet?

Kan boutredaren "dra ut på" det hela för att få mer i arvode?

(min syster som ansökte har inga tillgångar och boutredaren har redan uttalat sig att om dödsboets pengar inte räcker till hans arvode kommer han inte att få betalt)

Lawline svarar

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer utgå från den information jag blivit tilldelad, i mitt besvarande. Eftersom detta rör arv, kommer vi gå till Ärvdabalken för att finna svar på frågorna.

Boutredningsmans rätt till betalning

Boutredningsmannen har rätt att få ta ut en skälig ersättning för utfört arbete, och för kostnader som tillkommit från dödsboet (19 kap. 19 § andra stycket ÄB). Det som alltså avgör den totala kostnaden som boutredaren har rätt att kräva för utfört arbete, är den tid som den lagt ner vid upprättande av bouppteckning samt skickligheten vid utförandet av uppdraget (19 kap. 19 § andra stycket ÄB). Enligt 19 kap 19 § ÄB anges att betalning ska ske från dödsboet, varav om dödsboets tillgångar inte kan täcka arvodet, ska de som ansökte om att få en boutredningsman täcka del av arvodet som inte täcks av dödsboet.

Skatteverket har information om boutredningsmän på sin hemsida, där det anges att boutredningsmannen bör normalt inte begära arvode förrän uppdraget är slutfört. Detta innebär att bodelning och arvskifte har kommit igång. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322288.html#h-Forordnande-om-boutredningsman

Tidsgräns för när arvskifte ska ske

Det finns inte heller någon tydlig bortre tidsgräns för boutredningsmannens arbete. Hela processen anses ta mellan 5 till 8 månader rent generellt. Beroende på hur långt ni har kommit i processen kan det ta olika lång tid. Om bodelningen i princip är klar och alla papper är i ordning, samt har skickats in till banken etc. är det rimligt att arvskiftet ska ske inom max 1 vecka efter att alla handlingar har skickats in. Det finns dock som sagt inget krav på hur snabbt handlingarna måste skickas in. Det finns dock bestämmelser i 19 kap. ÄB om olika åtgärder då boutredningsmannen inte fullgör sina uppgifter på ett sätt som kan förväntas.

Ni dödsbodelägare kan tillsammans begära att boutredningsmannen inte längre ska förvalta dödsboet, 19 kap. 6 § ÄB. Detta leder dock till att ni får sköta förvaltningen själva. Skulle det finnas en särskild orsak till att boutredningsmannen bör skiljas från sitt uppdrag så kan du som dödsbodelägare begära att denne ska entledigas, se 19 kap. 5 § st. 2 ÄB.

Vad innebär detta för dig?

Detta innebär för dig att Boutredningsmannen ska erhålla ersättning för sitt arvode genom dödsboet eller via din syster som ansökte om boutredningsman. Någon exakt tidsgräns för när arvskifte ska ske återfinns inte i lag, men om boutredningsmannen drar ut onödigt länge på processen kan du och din syster begära att boutredningsmannen ska entledigas från jobbet. Då återgår ni till att förvalta dödsboet, varav ni kan genomföra arvskifte själva så fort som möjligt.

Hoppas det var svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000