Tidsgräns för makes rätt att begära bodelning

2017-04-13 i Bodelning
FRÅGA
Min far har nu gått bort.Han var gift tidigare men skilde sig 1977...har hon fortfarande rätt att ärva honom??Mina halvsyskon påstår att hon har den rätten pga att ingen bodelning gjordes vid skilsmässan...stämmer det??
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om arvsrätt hittar man i Ärvdabalken (ÄB). Av denna lag framgår vilka som har arvsrätt enligt den legala arvsordningen och att dessa brukar delas upp i tre olika så kallade arvsklasser. Den första arvsklassen består av avkomlingar, den andra består av föräldrar och syskon och den tredje består av mor- och farföräldrar samt deras barn, ÄB 2 kap 1-3 §§.

Makars arvsrätt ser lite annorlunda ut. Om den avlidne maken och den efterlevande maken har gemensamma barn, ärver den efterlevande maken med försteg. Detta innebär att barnens arv går till den efterlevande maken och barnen får ut sitt arv först efter att även denna föräldern avlidit, ÄB 3 kap 2 §.

En före detta make har dock ingen arvsrätt. Detta innebär att din fars före detta fru inte är arvinge och därför inte har rätt att ta del av arvet efter din far.

Möjligtvis menar dina halvsyskon att det bör göras en bodelning nu i efterhand på grund av att detta inte gjordes vid skilsmässan. När ett äktenskap upplöses på grund av skilsmässa ska bodelning ske, Äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap 5 §. I lagtexten finns ingen bortre tidsgräns för när bodelning senast får ske, som huvudregel kan en make alltså i stort sett när som helst påkalla bodelning. Däremot har Högsta domstolen (HD) i ett flertal rättsfall fastslagit att om en make under en lång tid underlåter att påkalla bodelning så kan rätten till detta gå förlorad. HD har inte satt ut en bestämd tidsgräns för hur länge man som make kan vara passiv utan att ens rätt anses gå förlorad, men i rättsfallet NJA 1993 s. 570 fann HD att en make som väntat 24 år med att kräva bodelning hade väntat för länge och på så sätt eftergett sin rätt.

Det har gått ca 40 år sedan din far och hans före detta fru skiljde sig, vilket utifrån HD:s uttalanden bör innebära att en bodelning inte längre är möjlig. Givetvis är det svårt att med säkerhet veta hur domstolen i detta fall skulle resonera eftersom en samlad bedömning alltid måste göras i varje enskilt fall. Däremot anser jag att det är högst sannolikt, med hänsyn till det ovan nämnda rättsfallet, att din fars före detta fru har varit passiv för länge och att hon på så sätt har eftergett sin rätt att begära bodelning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar
Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2872)
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?
2021-09-19 Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen

Alla besvarade frågor (95739)