Tidsfrist för krav på bodelning och övertagande av bostadsrätt samt de krav som ställs på själva begäran

FRÅGA
Min sons sambo har efter ett gemensamt beslut flyttat ut från den lägenhet som de sammanbott i under 6 år. De var tillsammans när han fick lägenheten genom bostadsförmedlingen, men kontraktet och alla möbler är hans. Efter utflyttningen kom hon på att sambolagen finns. De har inga barn och hon har som sagt redan flyttat ut. I ett sådant fall läser jag mig till att hon senast inom tre månade ska göra anspråk på lägenheten om hon ska ha en chans att få det prövat. Detta anspråk måste väl vara dokumenterat på något juridiskt sätt, annat än personligt skickade mail och sms? Hon är ännu skriven på adressen, men det finns mycket mail- korrespondens som styrker utflyttningsdatum och posten eftersänds till annan adress.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tidsfrist för begäran om bodelning

Från och med att samboförhållandet upphört har man ett år på sig att framställa en begäran om bodelning. Om en begäran har gjorts inom denna tid har man alltså rätt att kräva bodelning (8 § 2 st SamboL), efter detta har man förlorat sin rätt.

Om bodelning

Om det är så att begäran om bodelning har gjorts korrekt och inom rätt tid ska en bodelning mellan samborna göras (8 § SamboL). I en sådan ska all samboegendom tas upp och fördelas lika mellan samborna (14 § SamboL). Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Det krävs alltså att egendomen är gemensam, att den utgör bostad eller bohag samt att den har förvärvats för gemensam användning.

Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (6 § SamboL). Se vidare i 5 -7 §§ SamboL. Att något har förvärvats för gemensam användning innebär att syftet vid införskaffandet var att det skulle användas i samboförhållandet. Sådant som en sambo ägde före planerna på att flytta ihop kan alltså aldrig utgöra samboegendom. Det är alltid syftet med införskaffandet som ska bedömas och inte hur det sedan faktiskt har använts. När det gäller din sons lägenhet kan denna utgöra samboegendom eftersom han fick den under tiden de var tillsammans. Om förhållandet däremot var ganska nytt eller det inte alls fanns planer på att en dag flytta ihop då lägenheten införskaffades skulle den dock antagligen inte utgöra samboegendom. Detsamma gäller hans möbler. Allt beror med andra ord på syftet och omständigheterna i övrigt vid införskaffandet.

När man bestämt vilken egendom som utgör samboegendom ska denna som tidigare nämnts delas lika på. Då man fördelar samboegendomen mellan varandra har den sambo som äger en viss egendom rätt att få denna "på sin sida" i första hand. Den sambo som är rikare än den andra kommer dock behöva ge ett visst värde till den andre för att det ska bli jämnt. Denna sambo måste då inte ge över just egendom utan kan välja att istället betala motsvarande belopp i pengar (17 § SamboL).

En regel som kan vara bra att nämna då man diskuterar lottläggningen, det vill säga hur egendomen faktiskt ska fördelas, är 16 § SamboL. Enligt denna kan den sambo som bäst behöver samboegendomen, både bostad och bohag, få denna på "sin lott". För att detta ska vara möjligt krävs det att man kan kompensera den andre med ett motsvarande belopp. Det krävs även att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses vara skäligt. Att en sambo övertar den andres gamla släkthus eller att den andre riskerar står helt utan egendom annars är exempel på när det kan anses oskäligt med ett övertagande.

Det finns även en regel som ger sambor rätt att överta den andres hyres- eller bostadsrätt även om den inte skulle utgöra samboegendom (det vill säga har införskaffats utan syfte att användas gemensamt). Även i detta fall krävs det att sambon bäst behöver den och att ses anses vara skäligt. I denna regel står det dock även att det krävs synnerliga (särskilda) skäl för att få överta bostaden om samborna inte har eller har haft barn tillsammans (22 § SamboL). Det är alltså svårare att överta bostaden enligt denna senare bestämmelse om man inte har några barn tillsammans. För ett sådant här övertagande av bostadsrätt (som INTE utgör samboegendom) har man som huvudregel ett år på sig att framställa begäran efter att samboförhållandet upphört. Om sambon lämnar bostaden måste anspråket på lägenheten dock framställas inom tre månader, annars förlorar man den möjligheten (22 § 2 st SamboL).

Även om folkbokföringsadressen är något som indikerar på att hon fortfarande bor kvar är det inte det som avgör hur man ser på det. Ifall din son kan bevisa att hon lämnat lägenheten under en annan tid utgår man istället från det. På din fråga låter det som att ni har mycket som kan styrka att hon flyttat ut under en viss period och i så fall borde inte den frågan bli några problem, trots att hon fortfarande är skriven på adressen.

Sammanfattning av det jag gått igenom hittills

En sambo har rätt att begära bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. I en bodelning delar man lika på all samboegendom. Vad som utgör samboegendom beror på omständigheterna vid införskaffandet av egendomen. Som huvudregeln ska varje sambo få behålla sin egen egendom som sin ”lott”. I vissa fall kan man få överta den andres samboegendom, både bostad och bohag.

Man kan även få ta över den andres bostadsrätt, även om denna inte skulle vara samboegendom. I detta fall ställs det höga krav på ”synnerliga skäl” och begäran måste göras inom tre månader från att man lämnat bostaden. När det gäller övertagande av samboegendom (exempelvis bostad) finns alltså ingen sådan regel om tre månader, i det fallet är det huvudregeln om bodelning i allmänhet på ett år som gäller. Det som avgör om det är en tidsfrist på tre månader eller ett år när det gäller lägenheten i ert fall är alltså huruvida den räknas som samboegendom eller inte.

Krav som ställs på "begäran"

Det är den sambo som påstår att hen har begärt bodelning som måste bevisa detta. I ert fall måste alltså din sons f.d. sambo bevisa att hon har framställt en tillräckligt tydlig begäran om bodelning. Det går bra att göra begäran muntligt, det finns alltså inget skrift- eller formkrav. Däremot är det mycket svårare att bevisa vad man endast har sagt till någon. Även om det inte ställs något krav för just formen på begäran så är det förhållandevis höga krav på att begäran ska vara tydlig.

Att begäran om bodelning eller övertagande av bostadsrätten endast finns i mail eller sms är inget som hindrar att det ses som en korrekt begäran. Det måste heller inte dokumenteras på något särskilt juridiskt sätt eller registreras någonstans, begäran kan helt enkelt framställas till sambon. Det viktiga är, som jag tidigare nämnt, att det är tydligt och klart att det rör sig om en begäran (och att det sker inom rätt tid).

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3038)
2021-11-25 Vad händer med sambos egendom om hen avlider?
2021-11-24 Formkraven för upprättandet av ett samboavtal
2021-11-24 Ärver min sambo mitt hus om jag avlider? Hur ska vara säker på att de tillfaller mina barn?
2021-11-23 Vad händer med katterna när jag och min sambo separerar?

Alla besvarade frågor (97338)