Tidpunkt då ansvar för fel i fastighet övergår på köparen

2015-02-10 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej! I oktober 2014 sålde vi Vårat hus med stor tillhörande gård. Allt var i stort renoveringsbehov. Husen besiktigades innan försäljningen, huset har två grävda brunnar varav den ena inte funkat på länge. Nu ringer köparen och vill att vi ska vara med och betala för ny brunn då vattnet är otjänligt. Dem har inte bott i huset på ca 1 månad så vattnet har stått still och då blivit missfärgat varpå köparen själv börjar mecka med hydrofon m.m och lyckades ha sönder/spränga sönder några rör så nu är det bara lervälling. Han hotar nu med att gå till domstol om vi inte betalar. Vi gjorde en vattenkontroll december 2012 och det var då ua. Har han någon rätt att kräva oss på pengar när allt funkade som det skulle när vi flyttade?
SVAR

Hej!

Inledningsvis kan sägas att fel i fastigheten som föreligger innan överlåtelse regleras i 4:19 JB. Där kan utläsas att köparen har rätt till ersättning för skada om fel eller förlust beror på säljarens försummelse eller avvek från vad säljaren särskilt har utfäst. Det framgår vidare att köparen inte får åberopa sådant som man kunnat upptäcka vid en undersökning. Att undersöka en brunn tillhörande fastigheten faller inom köparens undersökningsplikt. Förmodligen bör köparen i ert fall redan vid undersökning av fastigheten fått en uppfattning av vilket skick brunnarna var i.

Vidare ansvarar du som säljare för fastigheten så länge som fastigheten är i din besittning (se 4:11 JB). Detta innebär också att du som säljare ansvarar för fastigheten under mellantiden mellan köpekontraktet och överlåtelsen. Om fastigheten skadas under tiden som du har ansvar för denna har köparen rätt till avdrag på köpeskillingen eller eventuellt häva köpet. Ansvar för fel övergå på köparen från och med tillträdesdagen oavsett om köparen väljer att tillträder fastigheten i dröjsmål eller inte.

Du skriver att det inte förelåg något fel i brunnen så länge som ni bodde på fastigheten. Om felet i brunnen uppstod efter överlåtelsen har således ansvar för fel som uppstår på fastigheten övergått på köparen. Köparen bör då inte ha någon rätt att kräva er på pengar eftersom ni inte längre har något ansvar för fel som uppstår på fastigheten.

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (405)
2020-06-30 Är skadedjur dolt fel?
2020-06-26 Dolt fel i fastighet
2020-06-25 Tomten saknar dränering och säljaren vägrar ta ansvar
2020-06-15 Vi köpte en fastighet men det visade sig att fastigheten var delad av en väg som vi ej äger. Rättsligt fel?

Alla besvarade frågor (81641)