Tidigare lydelse av Utsökningsbalken

2019-03-19 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Jag försöker hitta 15 kap 6 a § UB i utsökningsbalken, men hela 15 kap är borttaget!Vad gäller i stället för 15 kap 6 a § UB. kan inte hitta någonstans!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att 15 kap UB har upphörde att gälla genom lag 1995:298. Jag hittar tyvärr inte heller den exakta tidigare lydelsen av 15 kap 6 a § UB, däremot hittade jag ett rättsfall (NJA 1994 s. 429) där domstolen hänvisade till bestämmelsen och uttalade sig på följande sätt:

"Enligt 15 kap 6 a § UB får bl a lön tas i anspråk endast i den mån lönen överstiger vad gäldenären behöver för eget underhåll och familjens behov. Detta belopp (förbehållsbeloppet) bestäms enligt samma paragraf med ledning av ett normalbelopp som räknas fram på närmare angivet sätt. Normalbeloppet skall anses täcka alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnader. Normalbeloppet räknas fram för varje kalenderår av Riksskatteverket, som även meddelar närmare föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet…"

Tidigare fanns nämligen två former av löneexekution, införsel och utmätning av lön (15 kap UB handlade om införsel). Genom lagändringen 1995 lade man ihop införsel och utmätning av lön till en verkställighetsform kallad utmätning av lön m.m. och finns idag i 7 kap UB. Innehållet i 15 kap 6 a § UB motsvaras i stora delar av 7 kap 4-5 §§ UB.

Om du vill veta mer om införsel och löneutmätning:

Vid både införsel och utmätning av lön skedde verkställigheten genom att Kronofogden ålade gäldenärens arbetsgivare eller annan utbetalare att innehålla viss del av gäldenärens lön eller motsvarande förmån och inbetala beloppet till Kronofogden. Införsel fick dock endast ske för vissa typer av fordringar vars indrivning ansetts särskilt angelägen (t.ex. underhållsbidrag, skatter och allmänna avgifter samt böter och viten). Vidare fick löneutmätning endast äga rum under sex månader per år, medan införsel fick ske utan särskild tidsbegränsning. Dessutom var det belopp som skulle förbehållas gäldenären något större vid löneutmätning än vid införsel, men införsel hade företräde framför löneutmätning.

Den företrädesrätt som tidigare fanns för fordringar som fick tas ut genom införsel har behållits inom ramen för det nya verkställighetsformen (7 kap 14 § UB). Verkställighet får för alla fordringar fortgå utan särskild tidsbegränsning mot en årlig grundavgift; Kronofogden kan dock under pågående löneutmätning bevilja anstånd med verkställigheten (7 kap 11 § UB). Förbehållsbeloppet beräknas enligt samma normer oberoende av vad slags fordran som sökanden åberopar (7 kap 5 § UB).

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (416)
2020-02-18 Upplysningsplikt vid löneutmätning
2020-02-13 Utmäta bostadsrätt för makes skulder?
2020-02-07 Kan egendom med överlåtelseförbud utmätas av Kronofogden?
2020-02-04 Får Kronofogden söka igenom någons bostad vid utmätning?

Alla besvarade frågor (77194)