Tidigare bolagsmans betalningsskyldighet

2020-06-09 i Bolag
FRÅGA
Hej,Vi äger en restauranglokal som hyrs ut till ett Handelsbolag. För att komma ur 3-årskontraktet samt hyresskuld redan efter 1,5 år såldes bolaget till ägare som inte bedriver någon verksamhet i lokalen och inte heller betalar hyran. Vi har nu sagt upp dem pga obetald hyra. Min fråga är om det är en laglig försäljning? Kan vi kräva förre ägaren på upplupen hyra före försäljningen? Kan vi debitera honom för trasig utrustning, saknade inventarier mm eller går han helt fri från detta?Med Vänlig Hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Försäljningen av bolaget

Regler kring försäljning av andelar i ett handelsbolag återfinns i köplagen (KL). Beträffande överlåtelseavtalets giltighet får man titta i avtalslagen (AvtL). Av högst intresse är då 3 kap. AvtL beträffande rättshandlingars ogiltighet. Att sälja sina andelar i ett handelsbolag är under normala omständigheter fullt tillåtet. Så länge det är ett legitimt överlåtelseavtal mellan säljaren och köparen så bör inte överlåtelsen vara olaglig. Då jag inte känner till omständigheterna kring försäljningen kan jag inte uttala mig om huruvida det rör sig om en laglig eller olaglig försäljning, men det jag kan säga är att det är tillåtet att överlåta sina andelar i ett handelsbolag.

Den upplupna hyran

Frågor rörande handelsbolag och dess ägare regleras i lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Bolagsmännen i ett handelsbolag är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser (HBL 2 kap. 20 §). Detta innebär att fordringsägaren kan vända sig till vem hen vill av bolagsmännen för att få sin fordran betald. Vidare är en bolagsman som träder ur bolaget (alltså en bolagsman som säljer sina andelar) fortfarande personligt ansvarig för förpliktelser som bolaget har åtagit sig innan hen avgår som bolagsman (HBL 2 kap. 22 §). Du kan alltså kräva den förre ägaren på den upplupna hyran förutsatt att hen var bolagsman när bolaget skrev på hyresavtalet.

Trasig utrustning och saknade inventarier

Vid uthyrning av lokaler blir jordabalkens (JB) regler aktuella. En hyresgäst är skyldig att väl vårda lokalen och det som tillhör lokalen. Hyresgästen är därmed skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hens orsakande (JB 12 kap. 24 §). Detta innebär att hyresgästen vid användandet av lokalen ska visa den aktsamhet som kan krävas av en ordentlig person. Hur långt hyresgästens vårdplikt sträcker sig går inte att avgöra generellt. Utgångspunkten är ändamålet med hyresgästens verksamhet i lokalen. Om hyresgästen har tillåtits att bedriva en verksamhet som medför ett högt slitage får det antas att hyresgästen i regel inte åsidosätter sin vårdplikt på grund av att det uppkommer sådana skador som normalt följer med ett aktsamt utövande av verksamheten. Om du som hyresvärd inte skäligen bör har räknat med viss trasig utrustning och andra fel i lokalen (vilket jag antar att du inte bör göra), så kan du kräva hyresgästen på ersättning för skadan (skadestånd) som hen har orsakat. Bolagets förpliktelse att betala skadestånd uppstår i samband med att skadan orsakas. Alltså kan du endast kräva den förre ägaren på ersättning för skadan om hen var bolagsman vid tidpunkten för skadans uppkomst (HBL 2 kap. 22 § 2 meningen), men du kan alltid kräva bolaget i sig eller dess nuvarande ägare på ersättning för skadan.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (678)
2020-11-21 Skilja dotterbolag från moderbolag
2020-11-20 Kan aktier tvångsinlösas?
2020-11-09 Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?
2020-11-02 Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

Alla besvarade frågor (86732)