Testamentstolkning och överlåtelseförbud

2015-03-30 i Testamente
FRÅGA
Hur tolka detta? "TestamenteVid min bortgång ska min kvarlåtenskap tillfalla mina arvingar enligt lag med full äganderätt under följande villkor.Det är min vilja att lagfaren ägare till fastigheten skall var min äldste son XX. Detta under förutsättning att han löser ut mina övriga barn med ett belopp motsvarande 1/3 av gällande taxeringsvärde minus de inteckningar som belastar fastigheten. Fastigheten kan bara säljas på den öppna marknaden om samtliga mina kvarlevande barn samtycker därtill. Realisationsvinsten skall då delas lika mellan dem."Är det rätt att utgå ifrån taxeringsvärdet?Vi är 3 bröstarvingar. Ska två ärva 1/3 var eller ska de dela på 1/3?Kan man hindra att lagfaren ägare att sälja genom att villkora som ovan?Vad händer om XX inte kan lösa ut övriga? Blir vi då lagfarna ägare alla 3Vad händer om XX avlider och hans barn ärver fastigheten? Kan de sälja utan att resterande arvingar medger det?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

När ett testamente ska tolkas så finns det i Ärvdabalkens 11 kapitel regler kring detta. Enligt huvudregeln i 11 kap 1 § ska testamentet tolkas såsom testator skulle velat ha det, dvs man ska vid frågetecken kring hur innehållet i ett testamente ska tolkas försöka utröna hur den som skrev testamentet menade. Förhoppningsvis kan ni bröstarvingar tillsammans tolka ut hur testator menat, mina svar blir bara allmänna.

Första frågan, om det är rätt att utgå ifrån taxeringsvärdet, måste besvaras jakande då det uttryckligen står i testamentet att det är testators önskan. Vad gäller frågan om betydelsen av 1/3, om det är 1/3 vardera eller att två stycken ska dela på 1/3 är ett exempel på sådant där man får försöka utröna vad testator avsett. Såhär som utomstående och med informationen att ni är tre bröstarvingar ligger det närmast till hands att anta att testator avsett att den arvinge som får huset skall lösa ut de andra två med 1/3 till vardera, så att ni tre ärver motsvarande 1/3 vardera av taxeringsvärdet. Ytterligare stöd för den tolkningen ger stadgandet att realisationsvinst vid försäljning på öppna marknaden ska delas lika mellan bröstarvingarna, dvs med 1/3 vardera.

Om XX inte kan lösa ut övriga så återstår endera att ni samäger fastigheten eller att den säljs och ni delar på pengarna.

Ett överlåtelseförbud (dvs förbud att sälja) i ett testamente är tillåtet och erkänns av rättsordningen, t ex i Utsökningsbalken 5 kap 5 § står att bla egendom som enligt föreskrift i testamente ej får överlåtas, i normalfallet inte heller kan utmätas.Överlåtelseförbudet gäller under testamenttagarens livstid, så om XX avlider så gäller det inte dennes barn.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2551)
2020-08-06 Kan ett testamente till fördel för den efterlevande maken upprättas?
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?
2020-07-31 Hur bestämmer jag över mitt arv?
2020-07-31 Hur går man tillväga om man vill att sitt ena barn ska ärva mer?

Alla besvarade frågor (82614)