Testamentstagare avliden före testator

X har testamenterat till sitt styvsyskon Y(fosterbarn) Vad händer om Y redan är död vid X s frånfälle.Går Y s del vidare till Y:s barn ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om testamentstagaren är avliden när testator dör så får man kolla i kap 11 ärvdabalken(ÄB) som rör tolkning av ett testamente.

Först och främst kan vi se i 11 kap 1 § ÄB att ett testamente ska ges den tolkning som överensstämmer med testators vilja och i andra hand vad som på goda grunder måste antas vara testators vilja. I tredje hand ser vi till de legala presumtionsreglerna som finns i 11 kap 2-9 §§ ÄB.

Det finns en specialregel i 11 kap 6 § ÄB i vilken det står: ”dör testamentstagaren innan hans rätt inträtt eller kan testamentet eljest ej verkställas i vad honom angår, skola hans avkomlingar träda i hans ställe, såframt de i fråga om arv efter testator varit berättigade därtill”.

Alltså träder som utgångspunkt den avlidne testamentstagarens barn i dennes ställe under förutsättning att de är arvsberättigade efter testatorn. I ditt fall är dock Y fosterbarn och således är inte Y:s barn släkt med X vilket gör att de inte är arvsberättigade efter X och då blir inte 11 kap 6 § ÄB tillämplig.

I 11 kap 7 § ÄB finns en regel att för de fall hela testators kvarlåtenskap är förordnad i testamente eller allt som inte utgör bröstarvinges laglott. Om testamentet då inte kan verkställas beträffande en testamentstagare ska övriga universella testamentstagares lotter öka, så kallad accrescens. Jag vet inte exakt vad som står i testamentet och hur mycket som är testamenterat och kan således inte avgöra om det här lagrummet blir tillämpligt.

Slutsatsen blir att man får försöka utröna viljan i testamentet och i andra hand den hypotetiska viljan, alltså vad testator med goda grunder kan antas ha velat. I tredje hand ser vi till de legala tolkningspresumtionerna i 11 kap 2-9 §§. Kan vi fortfarande inte utröna viljan i testamentet blir det overksamt.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”