Testamentgodkännade och syskonbarns rätt till arv.

2015-07-26 i Testamente
FRÅGA
Hej! Min farbror " Sven" har avlidit. Han var gift med "Stina" dom hade inga gemensamma barn. Stina hade dock två barn när dom ingick äktenskap. Ej adopterade av Sven. min far är också död och nu har jag fått hem ett testamente som jag ska godkänna samt att jag är kallad till bouppteckning. I testamentet (som är gemensamt) står att den som överlever den andre skall erhålla all kvarlåtenskap med full äganderätt. Och efter bådas död skall all kvarlåtenskap tillfalla Stinas barn. Sedan står det " dock må detta vårt förordnande icke lända till inskränkning i bröstarvinges rätt till laglott" vad betyder detta? Kommer jag få ärva Svens del när Stina dör i framtiden, eller är jag helt bortskriven från arvsrätt? Och varför är jag i så fall kallad till bouppteckning om jag inte har någon arvsrätt? Kan jag godkänna testamentet utan problem?Med vänliga hälsningar,Björn
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag börjar med din fråga avseende vad meningen "icke lända till inskränkning av bröstarvinges laglott" innebär. Bröstarvingar är de som har rätt till arv enligt första arvsklassen det vill säga barn och om barn är avlidet barnbarn och så vidare. Deras rätt till arv stadgas i 2 kap. 1 § ÄB (se här). Bröstarvingar har enligt lag rätt till en så kallad laglott, vilken utgör hälften utav deras arvslott, detta stadgas i 7 kap. 1 § ÄB (Se här). Bröstarvinge kan då påkalla jämkning av ett testamente som skulle inskränka dennes rätt till laglott, enligt 7 kap. 3 § ÄB (se här) varav man i testamenten brukar skriva in att om efterlevande make ska ärva med fri förfogande rätt så ska det inte inskränka bröstarvinges (om sådan finns) rätt till laglott. Bröstarvingen har då rätt att få ut sin laglott direkt. Det är dock endast bröstarvingar som har en sådan här rätt till laglott, arvingar i andra arvsklassen såsom föräldrar och om de är avlidna syskon, syskonbarn, (se 2 kap. 2 § ÄB här) och så vidare har inte någon rätt till laglott. Detta innebär således att eftersom din farbror inte har några barn, så har han fritt kunnat testamentera sin egendom till vem han vill. Står det då i testamentet att efterlevande maka ska ärva med fri förfoganderätt och vid dennes bortgång ska makans barn ärva så ärver inte syskon eller syskonbarn som de skulle gjort enligt lag. Dock är de fortfarande dödsbodelägare enligt lag och har de inte godkänt testamentet innan bouppteckningen så ser man dem som dödsbodelägare vid bouppteckningen och enligt 20 kap 2 § ÄB (se här) ska dödsbodelägare kallas till denna, vilket med största sannolikhet är anledningen till att du har blivit kallad till bouppteckningen.

Du hade också en fråga gällande godkännande av testamente. Enligt 14 kap. 4 § ÄB (se här) ska testamente delges arvinge genom att testamentet överlämnas i bestyrkt kopia. Att kopian är bestyrkt innebär att kopian överensstämmer med originalet. Efter testamentet har delgetts arvingen har han om han finner att testamentet är ogiltigt på sådant sätt som anges i 13 Kap. ÄB, 6 månader på sig att klandra detta. Om man inte klandrar det inom denna tiden är rätten att klandra förlorad och testamentet vinner laga kraft, vilket innebär att arvet kommer utgå på sådant sätt som testamentet förordnar. Om en arvinge godkänner testamentet ser man det som att arvingen avsäger sig rätten att klandra testamentet. Vill man kunna klandra testamente ska man därför inte godkänna det utan endast säga sig ha blivit delgiven testamentet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Carolina Brännmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll