Testamente - tidigare okänt halvsyskon

Min morbror har avlidit, den sista i syskonskaran av nio, han var inte gift och inga barn.

I hans testamente står att alla levande syskonbarn får ärva, vi är 13 st.

Det har nu uppdagats att min morbror har en levande halvsyster (som aldrig har uppdagats tidigare), och hon har i sin tur tre (3) barn, alltså tre halvkusiner till mig

FRÅGA:

Ärver dessa tre halvkusiner en halv del var eller ärver dom 1 del var??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att svara på din fråga behöver först utredas vad lagen säger om halvsyskons rätt till arv. Halvsyskon har arvsrätt enligt den legala arvsordningen. Om den avlidne saknar barn och föräldrar så tar arvlåtarens syskon över arvet som då ska fördelas lika mellan syskonen enligt 2 kap 2 § 3 st ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1. Detta är relativt enkelt om fallet är så att det exempelvis finns 3 helsyskon och ett av syskonen avlider, de andra två ärver då hälften var. Det blir lite svårare att förstå när det finns halvsyskon med i bilden och därav följer nu ett exempel på hur fördelningen kan bli.

Exempel:

A och B har 3 gemensamma barn tillsammans(C, D och E) och B har ett barn, F, sedan innan.

A och B finns inte längre i livet och sedan avlider även C som är barnlös. Arvet ska då fördelas mellan C´s syskon.

D och E som är helsyskon till C ärver först lika del av A´s lott, som är hälften av arvet. Detta innebär att de får ½ var av hälften = ¼ var.

D och E ärver också B´s lott men hen har även ett till barn, F. B´s halva av arvet delas istället lika mellan dessa 3 barn. D, E och F ärver då 1/3 av hälften var= 1/6 var.

Resultatet av arvsfördelningen blir således att D och E får ¼ + 1/6 var medan F endast ärver 1/6.

Din morbror har dock upprättat ett testamente. Detta innebär att avsteg görs från den legala arvsordningen och istället är det testamentet som avgör hur arvet fördelas. Det främsta rättesnöret är då ordalydelsen i testamentet som i detta fall verkar relativt klar. Det tycks framgå att de levande syskonbarnen ska ärva med, vad jag antar, lika delar. Problemet är istället vad som händer nu när det visar sig finnas ett halvsyskon och att denne har 3 barn.

När det finns ett testamente ska det tolkas på så sätt att det kan antas stämma överens med testatorns vilja enligt 11 kap 1 § ÄB, https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1. Detta ger inte så mycket vägledning mer än att hänsyn ska tas till de omständigheter som finns i det enskilda fallet. En viktig fråga att ställa är om din morbror visste om att han hade en halvsyster? Om så är fallet finns det nog en del i formuleringen som tyder på att hans vilja var att även hennes barn skulle ta del av arvet. Då ärver hennes barn med sannolikhet en lika stor del var som resterande i syskonbarnsskaran. Om det däremot skulle vara så att din morbror var oviss om sin halvsyster blir utfallet svårt att avgöra med den informationen jag har fått. Min rekommendation är att ta kontakt med en familjerättsjurist som kan granska testamentet mer ingående.

En ytterligare aspekt som är bra att känna till är att en arvsrätt pga. testamente inte blir definitiv i och med dödsfallet. Ett testamente ska för att vinna laga kraft godkännas av de legala arvingarna alternativt att testamentstagaren låter delge testamentet med arvingarna som sedan inte klandrar testamentet inom sex månader, 14 kap 1 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K14P4S1. Med arvingar menas de som är berättigade till arv enligt den legala arvsordningen. För att förtydliga vad detta innebär för dig; den tidigare okända halvsystern är arvinge enligt den legala arvsordningen och hennes godkännande krävs för att testamentet ska vinna laga kraft, alternativt att ni delger henne testamentet och hon väljer att inte klandra det inom 6 månader. Samma sak gäller såklart för de övriga arvingarna. Innebörden av detta är att arvet inte kan delas ut förrän testamentet vunnit laga kraft.

Din fråga om hur stor andel dina halvkusiner kommer att ärva är som du säkert förstår också beroende av tolkningen av testamentet. Om testamentet ska ha den innebörden att dina halvkusiner också får ärva din morbror så är det enligt min menig sannolikt att de kommer ärva lika stora delar som övriga syskonbarn. Enligt den legala arvsordningen skulle de ha ärvt mindre än de som är barn till den avlidnes helsyskon, se exemplet ovan, men ett testamente är som tidigare nämnt ett avsteg från den legala arvsordningen och därav blir den inte tillämplig i detta fall. Om de inte ska anses omfattas av testamentet får de dock inget arv från din morbror.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Sara ElleforsRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning