Testamente som lämnar maka arvslös - åtgärder

2015-09-09 i Testamente
FRÅGA
Ett par som varit gifta sen 1969. Mannen vårdats i äldreboende senaste 6 åren. Mannens personnummer XXXXXX-XXX. Fruns personnummer XXXXXX-XXXX.Inga gemensamma barn. Frun 2 barn sen tidigare äktenskap.Mannen avled hastigt för 2 veckor sen efter lång tids sjukdom. Frun skött mindre jordbruksfastighet och underhåll sen 2009.Mannen står som ägare till fastigheten. Mannen har testamenterat alla sina tillgångar och hus till en av barnen i fruns tidigare äktenskap.Barnet ifråga har lagt en kopia av testamentet i änkans postlåda. Änkan undrar med oro vad innebär det för henne.Tacksam för svar fortast möjligt./
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avseende bodelning i avslutat äktenskap

När en maka avlider ska bodelning göras, om den efterlevande makan kräver det. Det innebär att den efterlevande makan i detta fall först har rätt att få hälften av all egendom (giftorättsgods), till den del egendomen inte är enskild genom t.ex. ett äktenskapsförord. Vidare har den efterlevande makan också möjlighet att ta över den gemensamma bostaden om det anses skäligt. Med tanke på hennes ålder anser jag att det är skäligt. Om bostaden är giftorättsgods, dras hälften av värdet från hennes lott, det vill säga att hon köper ut den.

Avseende arvsrätt

En efterlevande maka ärver normalt all kvarlåtenskap från den avlidne makan, men denna ordning kan sättas ur spel genom ett testamente som förordnar en annan ordning. I detta fall är ett testamente upprättat, och det har företräde framför lag. Den efterlevande makan har dock alltid rätt att få ut 178 000 kronor, fastän testamentet i detta fall har lämnat makan arvslös. I beloppet ingår 1) det giftorättsgods som makan erhåller i bodelningen och 2) eventuell enskild egendom som den efterlevande makan har. Om den efterlevande makan får egendom motsvarande 100 000 kronor ur bodelningen och har 20 000 kronor på banken som är enskild egendom, innebär det alltså att mellanskillnaden upp till 178 000 kronor ska späs på från det som har testamenterats bort.

Avseende testamentet

Den efterlevande makan bör kontrollera att testamentet är upprättat på ett korrekt sätt, eftersom det annars är ogiltigt. Testamentet ska ha upprättats skriftligen med två vittnen. Den avlidne (testator) ska ha undertecknat testamentet i vittnenas närvaro, och vittnena ska ha bestyrkt testamentet med deras namnteckning. Vittnena ska även ha ägt vetskap om att det var ett testamente de skrev under. Vittnena ska vara över 15 år och inte vara drabbade av någon psykisk störning. Den som är testators make, sambo, syskon eller någon annan nära släkting får inte vara vittne.

Anledningen till att hon har fått en kopia, är för att hon enligt lag måste delges testamentet. Visar det sig att testamentet kan vara ogiltigt, måste det klandras (klagas över, överklagas). Det görs via domstol. Det kan även vara bra att säkerställa att testamentets original fortfarande finns, eftersom kopian som utgångspunkt anses som betydelselös.

Sammanfattning

Först ska en bodelning mellan makarna göras där den efterlevande makan har rätt till hälften av all egendom, under förutsättning att ingen egendom är enskild. Bostaden kan även tillfalla den efterlevande makan om denne begär det. Hon har även rätt att totalt inneha egendom motsvarande 178 000 kronor efter bodelningen, i annat fall får mellanskillnaden skjutas på. Det kan vara bra att säkerställa att testamentet är giltigt, eftersom den efterlevande makan annars får ärva samtlig kvarlåtenskap i första hand.

Rekommendation

Jag rekommenderar att den efterlevande makan:

1. Begär bodelning.

2. Begär att få bostaden på sin lott om hon önskar.

3. Begär att få ut mer egendom om hon inte når upp till spärrgränsen (178 000 kr).

4. Säkerställer att testamentet är giltigt.

5. Klandrar (klaga över) testamentet via tingsrätten om det är ogiltigt.

Behöver ni hjälp med ovanstående steg, t.ex. med att granska testamentet, upprätta korrekta juridiska texter till testamentstagarna eller till tingsrätten, eller annars har funderingar/frågor över mitt svar är ni välkomna att ta kontakt med mig på min mail så återkommer jag.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll