Testamente och beräkning av efterarv

Jag är gift och min fru och jag har ett äktenskapsförord där det står att all egendom som vardera part fört med sig eller förvärvar under äktenskapet skall vara enskild egendom. Övrig egendom skall vara giftorättsgods.

Vi har en gemensamt barn och jag har i ett testamente skrivit att min maka skall erhålla min andel av vårt giftorättsgods och att all annan kvarlåtenskap skall tillfalla vårt gemensamma barn om jag dör före min maka.

Min enskilda egendom utgör för enkelhetens skull 1.000.000:-. Giftorättsgodset 100.000:-.

Vid min död före min makes död förmodar jag därför att vår son ärver min enskilda egendom på 1.000.000:- och min make ärver vårt giftorättsgods på 100.000:-. Vår som ärver sedan min makes kvarstående del av vårt giftorättsgods när han dör. Har jag förstått det hela rätt ur arvssynpunkt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att förklara rättsläget för att i slutändan ge ett direkt svar på din fråga under rubriken "Ditt fall".

Bodelning vid makes död:

När en make avlider så ska först en bodelning göras mellan makarna och huvudregeln är att makarnas giftorättsgods ska läggas samman och delas på hälften mellan den efterlevande och den avlidne 9 kap 1 § och 10 kap 1 § äktenskapsbalken(ÄktB).

Legal arvsordning:

Det är den lagstadgade turordning som bestämmer hur arvingar ärver en arvlåtare. Den finner du i ärvdabalken(ÄB). I första arvsklassen finner vi arvlåtarens bröstarvingar, alltså arvlåtarens barn, barnbarn osv, 2 kap 1 § ÄB. Dessa ska i första hand ska ta lika del av arvlåtarens kvarlåtenskap(egendom som tillhört en avliden personen) innan arvet kan fördelas till de andra arvsklasserna.

Efterarvsrätt:

Av 3 kap 1 § ÄB framgår dock att arvlåtarens kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande maken, om arvlåtaren var gift. Alltså innebär detta att den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen från den först avlidna maken om den först avlidna maken endast efterlämnar gemensamma bröstarvingar eller endast arvingar i andra och tredje arvsklassen.

Enligt 3 kap 2 § ÄB har bröstarvingar och arvingar i den andra arvsklassen rätt till efterarv vid den efterlevande makens död. När det då finns efterarvingar erhåller den efterlevande maken kvarlåtenskapen efter den först avlidna maken med fri förfoganderätt, vilket innebär att den efterlevande maken saknar rätt att testamentera bort den egendomen.

När den efterlevande maken sedan dör erhåller eventuella bröstarvingar, eller arvingar i andra arvsklassen det så kallade efterarvet. Efterarvets storlek bestäms genom att fastställa en kvotdel vid först avlidnes makes död. Kvotdelen är lika med andelen av den efterlevande makens totala egendom(summan av kvarlåtenskapen och det maken erhöll genom bodelning plus eventuell enskild egendom) som utgörs av kvarlåtenskapen som ärvts av den avlidne maken.

Testamente:

Genom att upprätta ett testamente kan man sätta den legala arvsordningen som framgår av ÄB, helt eller delvis ur spel. Arvet ska fördelas alltså i enlighet med testamentet. Enligt 3 kap 1 § 2 st ÄB har däremot en make/maka alltid rätt att efter bodelning få 4 prisbasbelopp. Ett testamente får inte inskränka på denna rätt. Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr vilket således blir 182 000 kr.

Ditt fall:

Nu är det i och för sig så att siffrorna är påhittade för enkelhetens skull men jag vill ändå uppmärksamma dig på regeln om efterlevande makes rätt till 4 prisbasbelopp som jag skrev om under rubriken "Testamente"! Om vi hade utgått från de givna beloppen hade 82 000 kr dragits från den testamenterade egendomen till den efterlevande maken för att nå upp till 4 prisbasbelopp(100 000+82 000).

För att det ska bli enklare att förstå ändrar jag därför exemplet på så sätt att ert gemensamma giftorättsgods är 200 000 kr istället. Vi antar också att din efterlevande make inte hade någon enskild egendom vid bodelningen.

Den testamenterade egendomen på 1 000 000 kr kommer vid din död direkt att gå till er gemensamma son. Den efterlevande maken kommer att ärva 100 000 kr med fri förfoganderätt(arvet efter dig) och 100 000 får den efterlevande maken med full äganderätt efter bodelningen. Kvotdelen är således 100 000/200 000=0,5. Alltså kommer efterarvets storlek vara 50 % den efterlevande makens kvarlåtenskap. Om vi säger att din efterlevande make, vid sin död har egendom värd 500 000 kr, så kommer er gemensamma son få 250 000 kr som efterarvet från dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000