Testamente, laglott och enskild egendom

2017-11-29 i Laglott
FRÅGA
Hej!En kvinna i bekantskapskretsen har just avlidit. Det har hittats ett sedan tidigare okänt testamente. Ej heller känt av maken.Det finns ett äktenskapsförord, undertecknat av maken, där det står att familjens fritidsfastighet är hennes enskilda egendom. (Egendomen ägs av henne och hennes syskon.)Enligt testamentet, ska hennes del av fastigheten, tillfalla den ena dotterns barn medan övriga syskon ställs utanför arv av denna fastighet.Vidare beskrivs i testamentet en stor del av parets bohag och hobbymaterial som enskild egendom. Detta saker som införskaffats eller tillverkats under äktenskapet. Även dessa föremål ska enligt testamentet tillfalla den ena dotterns barn.Namnteckningen på testamentet har bevittnats av två personer. Kan man testamentera på det här sättet, eller har maken rätt till fritidsfastighet och övrig egendom? Vad gäller för övriga av parets barn. Inga särkullsbarn finns.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sammanfattning och råd

Om äktenskapsförordet är registrerat hos skatteverket är fritidsfastigheten enskild egendom, och den efterlevande maken har då inte rätt till fritidsfastigheten genom bodelningen. Vad gäller övrig egendom är denna enskild egendom endast om den också finns omnämnd i äktenskapsförordet. Maken har inte heller något laglottskydd och kan därför inte själv förhindra att fritidsfastigheten testamenteras bort vid arvsskiftet. Om testamentet inkräktar på barnens laglotter, och barnen jämkar testamentet, kommer dock maken ärva den andel av fritidsfastigheten som motsvaras av barnens laglotter. Maken ärver nämligen barnens arv före barnen.

Parets barn kan ha rätt till efterarv till en andel i fritidsfastigheten om fritidsfastigheten utgör mer än hälften av tillgångarna i dödsboet efter bodelningen mellan dödsboet och den efterlevande maken. I det fallet inkräktar nämligen testamentet på barnens laglott. För att behålla rätten till efterarv på sin laglott måste varje barn för sin egen del påkalla jämkning av testamentet hos testamentstagaren (ena dotterns barn) eller väcka talan i tingsrätten inom 6 månader från att de tog del av testamentet.

Om någon av barnen vill ha hjälp att utreda om testamentet inkräktar på deras laglott eller om det verkligen är giltigt rekommenderar jag att de anlitar någon av våra professionella jurister på Lawline Juristbyrå. Kostnaden för detta är 1677,50 kr per timme. Om de är intresserade av detta kan de höra av sig till mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer en av våra jurister med en offert.

Mvh

Johan Landström

Utredning

Makens rätt till egendom

Innan arvet fördelas mellan arvingarna ska en bodelning göras mellan makarna. Då läggs makarnas egendom i en gemensam pott som vars värde fördelas hälften vardera mellan dödsboet och den efterlevande maken. Det är vid bodelningen det är relevant vad som är enskild egendom och inte. Enskild egendom ska hållas utanför bodelningen och går därför direkt till dödsboet.

Egendom är enskild antingen genom ett giltigt äktenskapsförord eller genom att man mottagit egendomen som gåva eller genom testamente under villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Det som tycks vara aktuellt i din bekantas fall är att egendomen är enskild genom äktenskapsförord. Den första frågan är då om det är giltigt äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord är giltigt om det är skriftligt, undertecknat av båda makarna samt ingivet för registrering hos skatteverket. Det äktenskapsförord som du har beskrivit tycks uppfylla de två första kriterierna, men du har inte uppgivit om det är registrerat eller ej. Om det är registrerat är det alltså giltigt, annars är det ogiltigt.

Om vi utgår från att det rör sig om ett giltigt äktenskapsförord blir andra frågan vilken egendom som detta omfattar. Jag får intrycket av dina uppgifter att det endast omfattar fritidsfastigheten. Om så är fallet är fritidsfastigheten enskild egendom, men bohaget och hobbymaterialet är inte enskild egendom. Att egendomen finns omnämnt som enskild egendom i hennes testamente gör inte att det blir enskild egendom.

Eftersom fritidsfastigheten tycks vara enskild egendom ska den inte beaktas i bodelningen. Maken kan därför inte få rätt till fritidsfastigheten genom bodelningen. Fritidsfastigheten går direkt till dödsboet och ska fördelas mellan arvingarna.

Maken har inte heller något laglottskydd och kan därför inte själv förhindra att fritidsfastigheten testamenteras bort. Testamentet tycks uppfylla formkraven och är troligtvis giltigt. Om testamentet inkräktar på barnens laglotter, och de jämkar testamentet, kommer dock maken ärva den andel av fritidsfastigheten som motsvaras av barnens laglotter.

Parets barn

Din bekantes barn är så kallade "bröstarvingar" och har därför rätt till sin laglott, även om denna har testamenterats bort till någon annan. Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten är i sin tur den andel av dödsboet som vartdera barnet hade haft arvsrätt till om det inte hade funnits något testamente. Det innebär att hälften värdet i dödsboet är laglottskyddat. Om fritidsfastigheten består av mer än hälften av dödsboets tillgångar kan barnen därför delvis jämka testamentet eftersom testamentet i det fallet inskränker på deras laglott. Om din bekante tex hade tre barn skulle varje enskild bröstarvinges arvslott vara en tredjedel av tillgångarna i dödsboet. Varje bröstarvinges laglott skulle då i sin tur vara en sjättedel av dödsboets tillgångar.

Exempel

Fritidshuset är värt 1 miljon. Make 1 (dödsboet) hade 1 miljon i övriga tillgångar. Make 2 hade 2 miljoner i tillgångar.

I bodelningen ska fritidshuset inte beaktas på grund av äktenskapsförordet. Det som ska fördelas är då Make 1:s övriga tillgångar samt Make 2:s tillgångar: 1 + 2 miljoner = 3 miljoner. Dessa 3 miljoner ska fördelas lika mellan makarna så de får 1,5 miljoner var.

Efter bodelningen har alltså Make 1 fritidshuset, värt 1 miljon samt 1,5 miljoner i övriga tillgångar, totalt 2,5 miljoner. Make 2 går ifrån bodelningen med 1,5 miljoner i tillgångar.

Make 1:s tillgångar går till dödsboet och ska fördelas mellan arvingarna. Enligt testamentet ska fritidshuset gå till ett av barnbarnen. Eftersom fritidshuset är värt 1 miljon och det totala arvet är på 2,5 miljoner inkräktar inte testamentet på laglotten. Barnen kan därför inte få någon del av fritidsfastigheten.

Exempel 2

Om istället dödsboets övriga tillgångar efter bodelningen skulle varit 500 000 så skulle testamentet inkräkta på barnens laglott, eftersom dödsboets totala tillgångar då hade varit 1,5 miljoner och fritidsfastighetens värde på 1 miljon är mer än hälften av detta. I det fallet skulle bröstarvingarna kunna påkalla jämkning av testamentet i den delen det inkräktar på deras laglott. Varje bröstarvinge måste för sin egen del påkalla jämkning av testamentet till testamentstagaren (barnbarnet) inom 6 månader från att de tagit del av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Om det rör sig om tre bröstarvingar är varje bröstarvinges laglott i detta fall en sjättedel av 1,5 miljoner, alltså 250 000. Testamentet gör att de endast får dela på 500 000 och får då ca 166000 var. Varje bröstarvinge kan därför påkalla jämkning på testamentet för differensen mellan laglotten (250 000) och det arv de annars får (166000). I detta fall är differensen 250 000 – 166 000 = 84 000.

Johan Landström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (866)
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott
2021-10-08 Laglott för särkullbarn

Alla besvarade frågor (96481)