Telefonrådgivning imorgon torsdag den 7/9

Hej. Jag ansöker om strandskydds dispens för en pergola (Av underlaget framgår att det inte finns något bostadshus på den aktuella delen av fastigheten xxxxxxx 1:9 = stamfastigheten). Vi har 3 hus på vår mark och fullt vinterbonade alla tre med godkända avlopp, typkod 220. Det är 39 meter från hus3 till pergolan. Marken nedanför hus 3 består av anlagd gräsmatta och en öppen yta (28m djup och ca 25 m bred) som består av ris, oregelbundna grästuvor ända ner till vattnet, vi röjer och slyar varje år, höjden på växtligheten är ca 10-20 cm. Man kan utan svårighet se att marken är ianspråktagen, området på var sida om nämnda yta består av igenvuxen skog, Min fråga är om jag kan hävda att pergolan ligger inom hemfridszonen? Det finn inte något bestämt mått på avstånd till bostadshus. Området runt pergolan är röjt och utplanat, jag har även strandskyddsdispens på en sjöbod som är placerad 2,9 meter ifrån pergolan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är regeringsformen (RF) och miljöbalken (MB). Men märk väl att det egentligen inte finns något givet svar på vad som faktiskt gäller i din situation. Därutöver ska noteras att det inte heller finns någon lag om hemfridszon, begreppet är således inte lagstadgat.


Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Mot den bakgrunden kommer nedan skrivelse att bli ganska så allmänt hållen. Men inledningsvis, innan din telefonrådgivning äger rum, kan i vart fall följande anföras.


Strandskyddsdispens - Vad gäller?


Det ska inledningsvis framhållas att utgångspunkten är att dispens ska ges restriktivt, vilket betyder att strandskyddet normalt sett har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen. I 7 kap. 18 c § 1 st. 1 p. MB sägs dock att som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.


Av lagkommentaren till miljöbalken följer att ett område redan anses vara ianspråktaget på sådant sätt att det förlorat sin betydelse för strandskyddets syften, innebär att man måste kunna visa att den del av ett strandskyddsområde som man önskar exploatera, inte är allemansrättsligt tillgängligt vid ansökningstillfället och att privatiseringen av det aktuella området har skett på ett lagligt sätt.


Vidare anges följande. Inte sällan råder det stora oenigheter mellan sökanden och prövningsmyndigheten, i förevarande fall Länsstyrelsen, huruvida ett mark- och/eller vattenområde är allemansrättsligt tillgängligt eller inte. Och ofta är det fråga om enskilda bedömningar från fall till fall. Exempelvis brukar åkermark eller produktionsskog inte utgöra markägarens hemfridszon. Sådan mark ska istället betraktas som allemansrättsligt tillgänglig.


Komplementbyggnader till en närbelägen huvudbyggnad eller en byggnad som ska ersätta en tidigare bostadsbyggnad kan utgöra skäl för dispens. Noterbart i det här sammanhanget är också att det i praxis har uppställts vissa krav på kvalité. I ett av Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) avgöranden från 2015, M 10247-14, bedömdes nämligen ett bostadshus vara så förfallet att det inte hade någon etablerad hemfridszon, vilket ledde till att dispens inte gavs för uppförande av ett nytt bostadshus. MÖD är för övrigt Svea hovrätt i Stockholm, se 1 kap. 1 § 3 st. lagen om mark- och miljödomstolar.


Hemfridszon - Vad gäller?


Begreppet hemfridszon är som sagt inte lagreglerat och ska ses som ett undantag från allemansrätten, vilken är den rätt envar har att använda annans fastighet, mark och vatten, och då främst genom att färdas över fastigheten (till fots) och även under kortare perioder uppehålla sig på den. Allemansrätten är dessutom grundlagsskyddad, se 2 kap. 15 § 4 st. RF, men vad den närmare innebär har inte kommit till uttryck i lagtexten. Det står i vart fall klart att allmänheten inte får ta sig sådana friheter att naturen och/eller du som fastighetsägare orsakas nämnvärd olägenhet eller skada, jfr 7 kap. 1 § MB. Hur begreppet hemfridszon ska tolkas får därför, såvitt jag kan bedöma, avgörande betydelse i det här fallet. Observera dock att man vanligtvis brukar få nyttja upptrampade stigar. Oavsett vilket är hemfridszonen det område som är beläget närmast ett bostads- eller fritidshus och som ger den boende rätt till ett ostört område.


Men det är oklart hur stort detta område är varför sedvanan, dvs. lokal praxis på orten, ofta brukar bestämma vad som de facto ska gälla. Förutom avståndet beaktas även hör- och synlighet från fastigheten och normalt anses ett avstånd på 15-20 meter vara skyddad av hemfridszonen. Men eftersom sedvanerättsliga hänsyn ska tas kan detta alltså variera mycket på grund av de närmare förutsättningarna geografiskt, lokala traditioner och/eller annan historik i området. Exempelvis ligger husen i många skärgårdssamhällen på västkusten mycket nära varandra varför det över tid har blivit naturligt (och brukligt) att människor rör sig nära inpå såväl varandra som förefintliga hus. I mer glesbebyggda områden råder däremot ofta motsatsförhållandet och där kan hemfridszonen uppgå till 70 meter. I synnerhet om insynen är fri. Då måste allmänheten hålla sig på längre avstånd. Staket och liknande brukar vara bra riktmärken och sammanfaller i många fall också med hemfridszonen.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det som sagt svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig imorgon torsdag den 7/9 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”