Tandvård och konsumenttjänstlagen

Hej, jag undrar följande: vad säger Konsumenttjänstlagen om en tandvårdsbehandling som gjordes helt fel och som nu måste göras om? En behandling som kostade mellan 130 000 - 140 000. Tror mig läsa någonstans att en felaktigt utfört behandling räknas som inte gjort alls.

Tack på förhand.


Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga!

1 § konsumenttjänstlagen (1985:716) stadgar när lagen tillämpas. Den tillämpas inte på tjänster som utförs på människor eller djur. Exempelvis läkarvård, skönhetsbehandlingar, veterinärvård eller tandvård faller således utanför lagens tillämpningsområde.

Tandvårdslagen (1985:125) innehåller bestämmelser om bl.a. innebörden av god tandvård, tandvårdens kvalité och målsättning men saknar exempelvis bestämmelser om när behandlingen utförs fel. Det finns ingen lagstiftning som innehåller bestämmelser om det s.k. obligationsrättsliga förhållandet (frågor om betalning, hävande av avtal, skadeståndsanspråk, fel i tjänst osv.) mellan konsumenten och näringsidkaren vad gäller tandvård. Avtalet, dvs. de överenskommelser som träffats mellan näringsidkaren och konsumenten, är istället det som gäller vid köp av en tjänst likt denna i Din fråga. Grundläggande är att avtal ska hållas.

I rättsfallet NJA 2011 s. 600 utfördes en tandvårdsbehandling på ett felaktigt sätt och behövdes göras om. Konsumenten/vårdtagaren vill inte betala förrän behandlingen gjorts om på ett korrekt sätt. Högsta domstolen (HD) sa i fallet att parterna handlat i egenskap av konsument respektive näringsidkare och att reglerna i konsumenttjänstlagen därför skulle ha varit tillämpliga om lagen hade omfattat tandvårdstjänster. Även om lagen rent faktiskt inte är tillämplig så kan den vara till hjälp och visa vägledning när man bedömer frågan om parternas rättigheter och skyldigheter. HD sa, gällande avtal om tjänster där tjänsten tar en viss tid att utför, att:

"Huvudregeln vid sådana avtal är att rätt till betalning anses föreligga först när tjänsten har utförts. Enligt 41 § konsumenttjänstlagen är konsumenten, om inget annat avtalats, skyldig att betala vid anfordran sedan näringsidkaren utfört tjänsten. Bestämmelsen ger uttryck för den allmänna princip som gäller vid tjänsteprestationer (jfr prop. 1984/ 85:110 s. 99). Även vid en konsuments köp av tandvårdstjänster bör därför huvudregeln vara att betalningsskyldighet uppkommer först sedan tjänsten i sin helhet har utförts av näringsidkaren."

En skyldighet finns självklart för näringsidkaren att utföra tjänsten på ett korrekt sätt. I 16-23 §§ konsumentjänstlagen finns bestämmelser om påföljder vid fel hos tjänsten. Dessa anses alltså, eftersom lagen anses kunna vara vägledande vid sådana här tjänster, kunna vara vägledande även i Din situation.

Sammanfattningsvis kan följande sägas: Konsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig då dess tillämpningsområde inte omfattar tandvård. Avtalet är istället det som man får se till och förhålla sig till. Grundläggande är att avtal ska hållas och har Ni avtalat om en viss tandvårdsbehandling så är huvudregeln att Du har rätt till en korrekt genomförd sådan. Konsumenttjänstlagen kan, vilket uttrycks i ovan nämnda rättsfall, tjäna till vägledning i situationer likt Din egen under förutsättning att Du genomgått tandvårdsbehandlingen i egenskap av konsument och vårdgivaren utfört den i egenskap av näringsidkare. I 16-23 §§ finns bestämmelser som reglerar just situationen när det har blivit fel hos tjänsten.

Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo