Talerätt/medlemsskap i kommun

2015-03-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vi har en fastighet i en by i Småland. Vi är inte mantalsskrivna där, utan är skrivna i en annan kommun. Fastigheten i Småland använder vi framför allt under sommarhalvåret. I byn har nu uppstått en tvist om en samfälld väg. Min undran är ifall vi som inte är skrivna i byn har någon juridisk möjlighet att påverka, eller är vi helt utan talan.Jag är tacksam för ett svar från er.mvhAnita Olsson
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I frågan anges att det rör sig om en samfälld väg, men det har stor betydelse för den juridiska bedömningen huruvida vägen är anlagd på privat mark eller på kommunens mark. Det framgår inte heller vad för slags tvist det gäller.

Om vägen ligger på privat mark får de som äger marken komma överens om hur den gemensamt ska skötas, och er medverkan beror på om ni ingår i den aktuella samfälligheten eller inte. (Ni kan kontakta Lantmäteriet för att få reda på statusen på vägen.)

Om vägen ligger på kommunens mark och de har tagit något slags beslut i frågan:
Genom att äga en fastighet i en kommun är man tekniskt sett medlem i den kommunen, detta enligt Kommunallagen 1 kap. 4 §. Ni har alltså talerätt om ni på så sätt är medlemmar i kommunen enligt 10 kap. 1§ Kommunallagen, som säger att "varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten."
Det är alltså bara möjligt för en medlem av kommunen att överklaga lagligheten av ett beslut taget av kommunen. Detta innebär att prövningen endast avser om beslutet i sig strider mot lag, och inte om det strider mot andra intressen. Men alla beslut av kommunen kan inte överklagas. En uttömmande uppräkning av vilka beslut som får överklagas finns i Kommunallagen 10 kap. 2§. Ett beslut överklagas skriftligt enligt Kommunallagen 10 kap. 4§, och inom 3 veckor från det att beslutet tillkännagavs hos kommunen, enligt Kommunallagen 10 kap. 6§.

Mvh,

Elin Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (552)
2020-08-10 Kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?

Alla besvarade frågor (82701)