FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt13/06/2019

Ta med barn på semester utan den andra förälderns samtycke vid gemensam vårdnad.

Hej,

Jag är skild och har ett barn som är 6 år gammal. I vinter kommer vi att åka utomlands på semester under en vecka. Jag och barnets far har gemensam vårdnad. Min fråga är om det krävs skriftligt samtycke för att kunna åka utomlands med barnet eller är det tillräckligt att informera om resans period samt tider? Eftersom jag tidigare har informerat barnets far om en tidigare resa som han godkände men därefter hotade mig med att anmäla för kidnappning. Barnet bor i övrigt med mig.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor som rör vårdnad av barn regleras i Föräldrabalken (FB) 6 kap. Vid gemensam vårdnad är utgångspunkten att föräldrarna gemensamt fattar beslut i frågor som rör barnet (FB 6:13). Som utgångspunkt gäller därför att en förälder inte kan åka utomlands med barnen utan den andra förälderns medgivande. Det finns en möjlighet för en vårdnadshavare att i vissa situationer ensamt fatta beslut i frågor som rör vårdnaden om barnet. Det förutsätter att den andre vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet, eller att beslutet inte kan skjutas upp utan besvär eller nackdelar för barnet.

Den förälder som bor med barnet (boföräldern) har också enligt lag rätt att själv fatta vissa beslut som rör den dagliga omsorgen (FB 6:13 2 st). Båda föräldrarna behöver alltså inte delta i alla vardagliga avgöranden. Kortare utlandsresor är att hänföra till den dagliga omsorgen. Boföräldern får däremot inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. En kortvarig semesterresa bör inte anses som ett ingripande beslut. Det går dock inte att säga exakt vad som anses vara en kortare respektive längre utlandsresa. Troligtvis avses en resa på 1 vecka som en kortare utlandsresa. Viktigt att komma ihåg är att resan inte får kränka barnets umgängesrätt med den andra föräldern. Boföräldern kan alltså få ta med sig barnet på en kortare utlandsresa, men då ska man ta i beaktning att barnets kontakt med den andra föräldern inte får kränkas. Det bör alltså vara okej så länge det inte inkräktar på den rätt barnet kan ha till umgänge med den andre vårdnadshavaren. Sammanfattningsvis innebär detta att då det gäller gemensam vårdnad, och det handlar om en vanlig kortare semesterresa torde det alltså vara svårt för en förälder att framföra invändningar utan sakliga skäl.

Det behövs inte heller något skriftligt samtycke, men man bör åtminstone informera den andra föräldern. Även om något medgivande till resan inte behöver inhämtas gör du bäst i att informera den andra föräldern om syftet och omfattningen av resan.


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?