Svårt att sköta ekonomin

2016-08-02 i God man
FRÅGA
Min 79-årige far kan inte sköta sin ekonomi. Han har ingen demensdiagnos. Finns det något sätt att ta över hans ekonomi? Jag vill helst inte göra det.MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din far behöver hjälp med att sköta sin ekonomi så kan det vara aktuellt med en god man eller en förvaltare. Reglerna om det finns i föräldrabalken (FB).

11 kap. 4 § FB säger att om din far på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, så ska rätten, om det behövs, besluta att han ska få en god man. En anledning till att en god man behövs är att en person inte själv kan sköta sin ekonomi och det inte finns någon som hjälper personen med detta. Om det är aktuellt men en god man måste din far dock själv samtycka till att detta förordnas till honom, om inte hans hälsotillstånd hindrar att hans mening inhämtas. Om din far befinner sig i något av de ovan uppräknade tillstånden och inte kan vårda sig eller sin egendom, är det också möjligt för rätten att besluta om att anordna förvaltarskap för honom. Förvaltarskap får dock inte förordnas för din far om det är tillräckligt med godmanskap eller om din far på något annat, mindre ingripande sätt kan få hjälp, enligt 11 kap. 7 § FB.

Största skillnaderna mellan en god man och en förvaltare är att en god man måste ha samtycke för de rättshandlingar denna företar om den enskilde är i stånd att uttrycka sin mening. Det innebär att den godemannen inte kan ingå avtal, betala räkningar etc utan din fars samtycke så länge det inte är rättshandlingar för den vardagliga hushållningen vilket t ex kan vara att köpa mat, enligt 11 kap. 6 § FB. Den godemannen ska fungera som ett stöd för den enskilde och denne har kvar sin egen såkallade rättshandlingsförmåga. Han skulle alltså fortfarande ha rätt att ingå avtal, betala räkningar och utföra andra rättshandlingar. Ett förvaltarskap å sin sida är betydligt mer ingripande och innebär översiktligt att din far skulle förlora rättahandlingsförmågan vad gäller det som förvaltarskapet omfattar. Det skulle betyda att han skulle kunna bli begränsad vad gäller att ingå avtal, betala räkningar osv, och att förvaltaren istället sköter det utan din fars godkännande för varje specifik handling. Detta framgår av 11 kap. 9 § FB.

Förmodligen är det en god man som skulle kunna vara aktuellt för din far. Om du inte vill och det inte finns någon annan släkting som är villig och lämplig att vara detta så utser tingsrätten en utomstående, om de anser att det är aktuellt med en god man och din far vill det.

Enligt 11 kap. 15 § FB kan din far själv, du eller en annan nära släkting ansöka om god man. Också överförmyndaren i kommunen kan lämna in en ansökan. Han måste som sagt själv samtycka till ett sådant förordnande. Ansökan ska skickas till den tingsrätt där din far bor enligt 11 kap. 25 § FB. De enskilda kommunerna har information på sina hemsidor om vad ansökan ska innehålla alternativt en färdig blankett att fylla i, information om adress till tingsrätten och det finns ofta ett nummer dit det går att ringa om man har frågor eller vill få hjälp med ansökan. Gör en sökning på den aktuella kommunen + ansökan god man.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (489)
2021-01-18 Vad får en god man göra?
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare

Alla besvarade frågor (88544)