Svårigheter att komma överens om barnets boende

2016-10-08 i Barnrätt
FRÅGA
Vi är separerade med gemensam vårdnad. Vi kommer dock inte överens om hur vi ska dela upp veckorna - vem som ska ha barnen vilken vecka. Det som passar honom, passar inte mig. Och vice versa. Hur gör man då?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Barnets boende regleras i 6 kap. 14 a § föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.

Föräldrar med gemensam vårdnad ska besluta gemensamt om frågor av viktigare karaktär som berör barnen, såsom exv. boende. Ni kan avtala om det skriftligen och få det godkänt av socialnämnden. Det förutsätter dock att avtalet är det bästa för barnet. Föräldrar som inte kan komma överens om boende för barnen kan vända sig till domstol för att få ett domstolsbeslut i frågan. Det krävs enligt 6 kap. 14 a § FB endast att en av föräldrarna för talan för att domstolen ska ta upp ärendet. Domstolen skickar sedan utredningsbegäran till socialnämnden som utreder vad som är det bästa för barnen. Socialnämnden utreder ett antal förhållanden för att avgöra vad som är barnens bästa. Denna bedömning tar särskild hänsyn till att barnet inte far illa eller att barnens behov en nära och god kontakt med båda föräldrarna tillgodoses, om ena föräldern brustit i sin plikt att planera så att det nämnda tillgodoses kan detta spela en negativ roll för den förälderns del vid en bedömning. Socialnämnden kommer att samtala med er regelbundet i utredningen och även med godkännande från Er ta in information från personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnen, såsom exempelvis förskolelärare. Barnen kommer få tala och uttrycka deras vilja i utredningen, detta ska iakttas i förhållande till barnets ålder och mognad. Avslutningsvis bereds föräldrarna tillfälle att lämna synpunkter innan utredningen skickas in till domstolen.

Du kan kontakta din kommun för att få samarbetshjälp under sakkunnig ledning att nå enighet i frågor som gäller boende och att träffa avtal om boende enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen, se här. I mål om boende kan domstolen besluta att ge socialnämnden i uppdrag att i barnets intresse föra samarbetssamtal för att nå enighet mellan föräldrarna, målet kan förklaras vilande av domstolen så länge samarbetssamtalen har en positiv inverkan enligt 6 kap. 18 §. Domstolen kan enligt 6 kap. 18 a § även besluta om att uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa, inom fyra veckor ska medlaren lämna en redogörelse på vilka åtgärder som vidtagits och huruvida samförståndslösning uppkommit.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1546)
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

Alla besvarade frågor (85217)