Suppleants ekonomiska ansvar

2016-09-28 i Bolag
FRÅGA
Vilket ansvar har jag, som suppleant, om bolaget (vård) får ekonomiska problem och inte kan betala hyra och andra räkningar?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En styrelsesuppleant ska ersätta en ordinarie styrelseledamot om denna avgår, entledigas, avlider, förlorar sin behörighet eller vid sjukdom eller annan frånvaro, exempelvis utlandsvistelse. I de bolag som ska ha arbetsordning ska styrelsen skriva i arbetsordningen i vilken utsträckning som styrelsesuppleanterna ska delta i styrelsens arbete.

Oavsett vad som står i arbetsordningen ska en styrelsesuppleant alltid träda in när denne har fått meddelande om att någon ordinarie styrelseledamot inte kan sköta sitt uppdrag. En styrelsesuppleant bör hålla sig uppdaterad om vad som händer i företaget för att försäkra sig om att kunna överta skötseln om det blir nödvändigt. Huvudregeln är att en styrelsesuppleant endast ansvarar för beslut som fattas när personen har tjänstgjort i styrelsen. När styrelsesuppleanten ersätter en styrelseledamot har personen samma ställning och ansvar som andra styrelseledamöter.

En styrelseledamot och en verkställande direktör kan under vissa omständigheter bli skadeståndsskyldiga gentemot aktiebolaget, aktieägare eller andra som berörs av verksamheten i aktiebolaget. Styrelseledamoten och den verkställande direktören ansvarar för skador som har orsakats av oaktsamhet. Aktieägare och andra kan bara få skadestånd om styrelseledamoten eller den verkställande direktören har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Om en styrelseledamot, verkställande direktör eller en suppleant begår ett brott vid utövandet av uppdraget kan dessa dömas till ett personligt betalningsansvar.

Huvudregeln är alltså att en suppleant inte har något ekonomiskt ansvar.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (665)
2020-09-28 Skatt och registrering vid aktiegåva?
2020-09-27 Avsäga delägarskap i travhäst
2020-09-27 När kan företrädaransvar inträda när ens aktiebolag gått i konkurs?
2020-09-12 Moderbolags ställande av säkerhet för checkräkningskrediter i ett dotterbolag, vad gäller?

Alla besvarade frågor (84702)