FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag07/02/2016

Suppleant i ett aktiebolag

Min fråga är hur stort ansvar har en suppleant i en AB styrelse,vid en konkurs?

För övrigt är ägaren den enda övriga styrelsemedlemmen.

Jag som suppleant har aldrig deltagit i styrelse arbete eller möten,aldrig haft någon inblandning i bolagets

affärer eller ekonomi.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Som suppleant i ett aktiebolag tillskrivs du samma rättsliga position som styrelseledamöterna i bolaget enligt 8 kap. 4§ aktiebolagslagen som du hittar https://lagen.nu/2005:551. Vad som gäller dock är att du, som suppleant, enbart agerar vid eventuell frånvaro av styrelseledamot. Blir du inte inkallad har du inget ansvar. Blir du inkallad ikläder du dig samma ställning och samma ansvar som styrelseledamöter har.

Ett aktiebolag har som en juridisk person egna tillgångar och skulder, som är helt skilda från aktieägarnas. Aktieägare är som huvudregel inte betalningsansvariga för några av aktiebolagets förpliktelser enligt 1 kap. 3§ aktiebolagslagen. Styrelseledamöter har inte heller ett betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Vid en föregående konkurs innebär det att bolagets borgenärer kommer att dela på aktiebolagets egendom så långt det räcker och de kan inte vända sig till er (styrelsen) för att få betalt. Er privata egendom kan därför inte utmätas för bolagets skulder.

I 25 kap. 12-25 §§ aktiebolagslagen finns dock undantag som föreskriver om ansvarsgenombrott för styrelseledamöter och aktieägare under vissa förutsättningar. Om styrelsen har anledning att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet har de en skyldighet att genast upprätta en kontrollbalansräkning i enlighet med 25 kap. 13§ aktiebolagslagen. Styrelsen måste kalla till en kontrollstämma inom sex veckor om så är fallet. De måste då besluta om bolaget ska likvideras eller om bristerna i det egna kapitalet ska försöka åtgärdas i enlighet med 25 kap 15 § aktiebolagslagen. Beslutar stämman att inte likvidera ska en andra kontrollstämma hållas inom åtta månader efter den första. Är det egen kapitalet inte högre än aktiekapitalet eller om andra bolagsstämman inte äger rum inom åtta månader, måste styrelsen inom två veckor lämna in en ansökan om likvidation till tingsrätten i enlighet med 25 kap. 17 § aktiebolagslagen.

Underlåter styrelsen något av ovanstående blir de betalningsansvariga för alla förpliktelser som uppkommit under denna period. Det vill säga att styrelsen inte blir ansvarig för bolagets alla skulder utan endast de skulder som uppkommit när styrelsen enligt lag borde agerat. Det är viktigt att anmärka att betalningsansvaret enbart gäller om det egna kapitalet understeg 50% av aktiekapitalet.

Jag hoppas att du fick hjälp av mitt svar.

Med vänliga hälsningar,

Malin AndreassonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000