Styrelsens skyldigheter när grannar stör

2021-05-18 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag bor i en bostadsrätt och har en granne som stör fruktansvärt. Ovanför den störande bor en kvinna som först anmälde den störande till styrelsen. Då gjorde den störande en motanmälan och tog upp en bagatell han ansåg sig bli störd av. Styrelsen lade då med ärendet och sa att de störde varandra - case closed.Nu har jag anmält den störande grannen till styrelsen. Han gör då en motanmälan men kan inte tala om på vilket sätt jag stört honom. Styrelsen ville då lägga ned ärendet då vi stört varandra. Jag blev upprörd och frågade om styrelsen inte kunde se ett mönster i detta och sa att de måste agera. Till svar fick jag att styrelsen inte har med bråk mellan grannar att göra. Deras uppgift är att se till fastigheten och sköta den. Styrelsen sa även att den boende som klagade först på den störande grannen, hennes case var closed på så vis var hennes klagomål borttagna. Jag har pratat med henne och hon mår mycket dåligt pga den störande grannen, hon kan inte sova på nätterna av oro och ångest pga honom, samt är besviken på styrelsens agerande.Styrelsen har skickat meddelande till mig igår att de erbjuder medling mellan mig och den störande grannen under veckan, trots att det inte är styrelses uppgift att hålla på med sådant skriver de. Dyker jag inte upp så kommer de också anse detta case closed och då finns inga klagomål på grannen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med anledning av att din fråga handlar om störande grannar som bor i bostadsrätt kommer jag i följande svar att utgå från bostadsrättslagen (BRL).

I och med att du i din frågeställning inte skrivit det sätt på vilket grannen stört er så utgår jag i mitt svar ifrån att grannen stört genom att denne varit högljudd och alltså inte genom att denne agerat fysiskt på något sätt i den bemärkelsen att denne exempelvis ryckt i dörrhandtaget hos er. För att om så fallet så blir utgången troligast en helt annan. Om jag tolkat frågeställningen fel så är du välkommen att ställa en ny fråga!

Allmänt om störande grannar

En bostadsrättshavare får inte störa sina grannar på ett sätt som är skadlig för grannars hälsa eller som försämrar grannars bostadsmiljö i en sådan utsträckning som inte skäligen bör godtas (7 kap. 9 § första stycket BRL). Det innebär att det är endast vissa typer av störningar som kan anses vara förbjudna. Lindrigare typer av störningar är alltså inte förbjudna.

Vad anses vara förbjuden störning?

Vid en bedömning om vad som anses utgöra förbjuden störning får man vanligtvis söka ledning i vad som följer av allmänhetens uppfattning om vilka störningar i ett flerfamiljshus som en boende i ett sådant hus får "tåla". Precis som det låter så är denna bedömning väldigt abstrakt. På grund av det har lagstiftaren exemplifierat vad för slags störning som en granne får skäligen tåla och som därmed alltså inte är förbjuden. Ett exempel där en granne får tåla förekomsten av störningar är för det fall lekande barn i en lägenhet stör sömnen för en granne som har nattarbete.

Av det anförda kan följande konstateras. Avgörande betydelse för bedömningen om störning från grannar ska anses vara förbjuden är bland annat:

när på dygnet störning sker, hur ofta störning sker, vilken veckodag störning sker och störningens ljudnivå.

I och med att det verkar som att störningarna i ditt fall sker ofta och under olämpliga tider kan det möjligtvis anses som att det utgör en förbjuden störning. Dessutom verkar störningen ha en ljudnivå som är så pass hög att den påverkar din eller i vart fall din grannes sömn. Vidare har din granne fått till följd av störningarna upplevt oro och ångest. Därav kan det konstateras att din granne upplevt oro och ångest till följd av störningar vilket talar starkt för att störningarna av den störande grannen är av mer förbjuden karaktär. Med anledning av det anförda kan det konstateras att den störande grannen stört dig och din granne på ett sådant sätt som torde anses vara förbjudet enligt BRL.

När styrelsen är skyldig att agera

I och med att det kan konstateras att den störande grannen utsätter dig och din granne för förbjudna störningar är styrelsen skyldig att agera när den blir vetandes om att förbjudna störningar försiggår i fastigheten. Styrelsen ska nämligen i det fallet ge den störande grannen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör (7 kap. 9 § andra stycket 1 BRL). Upphör inte de förbjudna störningarna trots tillsägelsen ska bostadsrätten under vissa förutsättningar förverkas (7 kap. 18 § andra stycket 5 BRL). Om styrelsen underlåter att vidta dessa åtgärder har du och din drabbade granne rätt till nedsättning av årsavgiften och i vissa fall även skadestånd (7 kap. 4 och 2 § BRL) .

Men med anledning av att det inte direkt framgår av frågeställningen om styrelsen vidtagit några åtgärder och isåfall vilka blir det svårt för mig att bedöma ifall du har rätt till nedsättning av årsavgift och skadestånd.

Mitt råd är därför att du tar kontakt med styrelsen och frågar de om de vidtagit några åtgärder för att minska störningarna såsom att ge tillsägelse till den störande grannen. Utifrån det kan jag eller en annan rådgivare svara på din fråga mer utförligt. Men redan nu kan jag säga att det påståendet från styrelsens sida att de endast har hand om skötseln av fastigheten är inte korrekt. Utan som anförts ansvarar styrelsen även för att grannar i bostadsföreningen som lever i fastigheten inte stör andra grannar.

Du är välkommen att ställa en fråga på nytt efter att du fått svar från styrelsen!

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?