FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag28/03/2017

Styrelseledamots möjlighet att bedriva med bolaget konkurrerande verksamhet

Hejsan,

Jag äger idag 45% i ett aktiebolag och sitter som ledamot. Jag har kommit i en tvist med min partner och slutat jobba aktivt i företaget.

Min fråga är, har jag rätt att jobba privat emot företagets kunder idag? Kan jag ringa upp alla kunder och erbjuda dem samma tjänst fast igenom t.ex någon form utav frilans? Om inte kan jag det ifall jag avgår ifrån styrelsen?

Vi har idag ett aktie ägaravtal som är över två år gammalt. Styrelsen och aktierna har förändrats sedan dess. Är det fortfarande giltigt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Då du som aktieägare även sitter som styrelseledamot i företaget innebär det att du står i ett uppdragsförhållande gentemot ert bolag, vilket medför vissa skyldigheter för dig som uppdragstagare. Du har bland annat en lojalitetsplikt gentemot bolaget. Lojalitetsplikten innefattar dels en plikt att handla i huvudmannens (bolagets) intresse, dels en plikt att inte utnyttja affärsmöjligheter som faller inom bolagets verksamhetsområde. Det innebär att styrelse eller VD inte får driva med bolaget konkurrerande verksamhet och inte heller utnyttja information och kunskap, som kommit dem till del i egenskap av styrelseledamot eller VD, i sin egen näringsverksamhet.

Överträder styrelseledamöter eller VD lojalitetsplikten finns det grund för bolagets övriga aktieägare och ledning att väcka skadeståndstalan gentemot denne. Så länge du är kvar som styrelseledamot i bolaget bör du alltså inte erbjuda bolagets kunder samma tjänst vid sidan av, då du riskerar att bli skadeståndsskyldig.

Lojalitetsplikten är inte uttryckligen reglerad i Aktiebolagslagen (här), utan följer främst av sysslomansrättsliga regler, varför det inte heller finns en lagstadgad gräns för när plikten upphör. En naturlig utgångspunkt är därför att styrelse och VD omfattas av lojalitetsplikten så länge deras uppdrag varar, vilket innebär att du har en chans att undgå skadeståndsskyldighet om du avgår som styrelseledamot. Här blir dock aktieägaravtalet av intresse.

Om det befintliga aktieägaravtalet innehåller ett förbud mot att driva konkurrerande verksamhet även efter uppdraget kan du istället bli skadeståndsskyldig på avtalsrättslig grund. Det beror dock helt på vad som står skrivet i ert aktieägaravtal, vilket inte framgår i frågan.

Angående aktieägaravtalets giltighet ska följande sägas. Ett aktieägaravtal uppfyller vanligtvis rekvisiten för ett enkelt bolag, varför Lagen om handelsbolag och enkla bolag (bolagslagen, här) ska tillämpas. Utgångspunkten för ett aktieägaravtals gränser är den traditionella avtalsfriheten, vilket innebär att avtal på obestämd tid kan sägas upp när som helst av en bolagsman, 4 kap 7 § Bolagslagen jmf med 2 kap 24 § Bolagslagen. Gäller avtalet istället på bestämd tid finns fortfarande en möjlighet att säga upp avtalet, om det föreligger ”viktig grund”, det vill säga avtalsbrott, illojalitet av bolagsman, ändrade förutsättningarna för avtalet osv, se 2 kap 25 § Bolagslagen.

Du som aktieägare kan alltså säga upp aktieägaravtalet, oavsett om avtalet är på bestämd eller obestämd tid, om du kan visa att förutsättningarna för avtalet har förändrats.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?