FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag30/01/2015

Styrelseledamots ansvar för konkursbolags rättegångskostnad

Hej,

Jag har en tvist i tingsrätten mot en dräneringsentreprenör (AB) som nu under processen gått i konkurs. Konkursförvaltaren har inte trätt in i processen, men ägaren/styrelseledamoten kom till den muntliga förberedelsen och fortsatte att företräda bolaget. Fråga: Kan han ådra sig personligt betalningsansvar för de rättegångskostnader som uppkommit efter det att tidpunkten för personligt betalningsansvar enligt aktiebolagslagen har passerats? Situationen ligger ju väldigt nära att ådra sig nya skulder, särskilt eftersom bestridandet saknar all grund.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att er tvist rör egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades och som därför ska anses höra till konkursboet enligt Konkurslag (1987:672) 3:3 första stycket. Eftersom rättegången mellan dig och gäldenärsbolaget gäller egendom som hör till konkursboet, och konkursboet efter underrättelse om tvisten inte har övertagit gäldenärsbolagets talan, så tillhör inte egendomen konkursboet (Konkurslag 3:9 första stycket). Eftersom egendomen inte hör till konkursboet så får konkursgäldenären råda över den (Konkurslag 3:1 e contrario).

Enligt rättspraxis så anses inte Konkurslag 3:1 eller någon annan bestämmelse i den lagen hindra konkursgäldenären, exempelvis ett aktiebolag företrädd av en av dess styrelseledamöter, från att föra talan i ett tvistemål om egendom som inte hör till konkursboet. Normalt har inte styrelseledamöter något personligt betalningsansvar för aktiebolagets förpliktelser, inklusive rättegångskostnader för bolagets tvister. Undantaget till denna princip är det så kallade ansvarsgenombrottet, vilket inträffar när företrädarna grovt har missbrukat bolagsformen. Ansvarsgenombrott kan anses föreligga om bolaget exempelvis har utrustats med minimala kapitalresurser och saknar självständig förvaltning för att därigenom minimera företrädarnas ersättningsskyldighet. Detta kan möjligen aktualiseras om exempelvis styrelseledamöter eller aktieägare har varit särskilt pådrivande för att i tvisten göra ett bestridande som saknar grund och bolaget är så uppenbart underkapitaliserat att det saknar betalningsförmåga i förhållande till rättegångskostnader. Om risken för dig att vid bifall i tvistemålet gå miste om betalning för rättegångskostnader dock redan från början framstod som antaglig så kan det tala emot ett ansvarsgenombrott.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000