Stulit kläder från butik - vilket brott blir aktuellt?

FRÅGA
Hej,Jag blev tagen i en butik när jag skulle ut. Polisen kom till platsen och de förhörde mig. Jag hade stulit kläder från butiken och en annan butik till ett värde av totalt 14,5 tkr. Jag tog hjälp av en magnet för att ta bort klämskyddet och det tog polisen i beslag. Jag har aldrig blivit dömt för något tidigare. Polisen lät mig gå hem efter förhöret. Vad kan jag räkna med för dom för min gärning? Hela situationen gick lugn till och jag erkände brottet. Vilka dom har tidigare uträttas i en sådan situation
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket brott du kan ha begått och vad straffet kan bli. I slutändan är det alltid domstolen som har sista ordet och kommer bestämma brott samt straff. Det jag kan göra är att berätta generellt vad som brukar gälla i liknande fall som ditt.

Vilket brott kan du ha begått?
Allmänt om stöldbrott
I brottsbalkens 8 kap hittas stöld, rån och andra tillgreppsbrott.

Efter omständigheterna i din fråga så drar jag slutsatsen att det rör sig om stöld. Det finns tre "nivåer" av stöld: (1) ringa stöld, (2) stöld och (3) grov stöld.

Stöld begår den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, om tillgreppet innebär skada (8 kap 1 § brottsbalken). Straffet för brottet stöld är fängelse i högst två år. Beroende på omständigheterna kan stöldbrottet ses som mindre allvarligt (ringa) eller mer allvarligt (grovt). Stöldbrottet kan klassas som ringa med hänsyn till det tillgripas värde och övriga omständigheter (8 kap 2 § brottsbalken). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader. Stöldbrottet kan klassas som grovt med hänsyn till om tillgreppet har skett efter intrång i bostad eller annat liknande boende, om det avsett sak som någon bar på sig eller hade i sin omedelbara närhet, om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada (8 kap 4 § brottsbalken).

I din fråga framgår att allt gått lugnt till och att värdet på kläderna var totalt totalt 14,5 tkr. Då jag inte vet alla omständigheter kommer jag här endast att skriva vad beloppsgränserna kan vara mellan ringa stöld - stöld och grov stöld.

Gränsen mellan stöld och ringa stöld: Vid tillgrepp i butiker där värdet av det tillgripna normalt är avgörande för rubriceringen är värdegränsen mellan stöld och ringa stöld numera 1 000 kr (se rättsfallet NJA 2009 s. 586).

Gränsen mellan stöld och grov stöld: Högsta domstolen har uttalat att en stöld på 25.000 kr klart ligger under vad som räknas som grov stöld (se rättsfallet NJA 1982 s 719).

Vad kan bli utfallet i ditt fall?
Jag skulle tro att stöld av normalgraden (8 kap 1 § brottsbalken) kan bli aktuellt i ditt fall. Värdet av det du tog ligger högre än vad som räknas som ringa stöld och under det som generellt räknas som grov stöld. Det verkar inte heller finnas några övriga omständigheter som leder till en annan bedömning.

Vad kan straffet bli för stöld av normalgraden?
Straffet för brottet stöld är fängelse i högst två år. Domstolen har att bestämma den mest lämpliga påföljden för detta brott och det behöver nödvändigtvis inte vara fängelse som i fallet är det mest aktuella. Andra påföljder som kan vara aktuella i detta fall är böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn.


Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?