FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott24/06/2014

Studievägledares tjänstefel vid för sent inskickade betyg?

Hej! Har läst Historia 1 som komvuxkurs under våren för att söka Polishögskolan. Tyvärr glömde min studievägledare helt bort att föra in betyget till VHS innan 9:e Juni som är sista kompletteringsdag. Kontaktade henne per mejl den 13:e Juni då jag fick till svar att hon helt glömt bort betygen. Självklart skulle betygen ha skickats in senast 9:e Juni. Hur som helst leder detta till att jag blir obehörig och måste vänta i 24 mån innan jag kan göra en ny ansökan till polisutbildningen.

Kan det här röra sig om tjänstefel?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tjänstefel är ett brott som regleras i 20:1 Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K20P1S1) och kan i fall av normalgraden leda till böter eller fängelse i upp till två år. För att någon ska kunna dömas till ansvar för tjänstefel så måste först rekvisiten - det vill säga förutsättningarna i paragrafen - vara uppfyllda. 

De första rekvisiten i paragrafen är att tjänstefelet ska ha skett med uppsåt eller genom oaktsamhet. I detta fall är det fråga om oaktsamhet, eftersom att hon inte med mening struntat i att skicka iväg betygen, utan istället "glömde bort det". Det är således fråga om en oaktsamhet från hennes sida att inte komma ihåg att skicka iväg betygen, och med tanke på dess betydelse så är det mest troligt en tillräcklig grad av oaktsamhet för tjänstefel. Notera här att det inte kan vara fråga om grovt tjänstefel enligt andra stycket i paragrafen, eftersom att det kräver uppsåt, vilket inte finns i detta fall. 

Det andra rekvisitet är att det ska vara fråga om myndighetsutövning, vilket kan ske genom beslut eller åtgärder som grundas på samhällets maktbefogenheter. Exempel på myndighetsutövning är meddelande av beslut som för den enskilde innebär rättigheter, skyldigheter eller förmåner. Gemensamt för all myndighetsutövning är att den ytterst grundar sig på lag eller författning, och att det då föreligger tjänstefel när dessa regler överträds. I detta fall så kan vi anta att studievägledaren enligt någon särskild föreskrift har en skyldighet att skicka in betygen i tid för registrering till VHS. Vidare är det inte svårt att konstatera att Komvux är en institution som omfattas av begreppet myndighetsutövning. 

Det sista rekvisitet är att tjänstemannen genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Det måste alltså vara fråga om ett aktivt handlande (handling) eller en underlåtenhet att handla då det har funnits en sådan skyldighet. I detta fall är det tydligt att det har skett en underlåtenhet från studievägledarens sida i fråga om att skicka in betygen för registrering, och att detta är en uppgift som åligger studievägledaren att genomföra. Därmed kan även detta rekvisit anses uppfyllt. 

Den slutsats som kan dras av det ovanstående är att tjänstefel enligt 20:1 BrB föreligger från studievägledarens sida. Om man läser vidare i paragrafens första stycke framgår det dock att det inte ska dömas till ansvar om tjänstefelet anses som ringa, vilket bedöms med hänsyn till gärningsmannens befogenheter, uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller sett till andra omständigheter. Denna gradindelning är svår att göra korrekt för någon annan än en rättslig instans. Min bedömning är dock att det inte bör vara fråga om endast ringa brott, utan faktiskt ett tjänstefel av normalgraden. Denna bedömning gör jag med tanke på att gärningsmannens (studievägledarens) befogenheter har varit stora i och med den makt som tillhör möjligheten att förfoga över betygen och att uppgiften som studievägledare och handhavandet av betygen har ett klart och tydligt samband med myndighetsutövningen. Vidare anser jag att de konsekvenser som du drabbas av på grund av detta tjänstefel är tillräckligt långtgående för att det ska vara fråga om mer än endast en ringa förseelse. 

Följaktligen är min bedömning att studievägledaren har gjort sig skyldig till tjänstefel enligt 20:1 BrB i och med sin underlåtenhet (glömska) att skicka in dina betyg till VHS Antagningsservice, vilket har fråntagit dig möjligheten att ansöka om antagning till polisutbildningen. Detta leder dock inte till någon ren vinning för din egen del, förutom vedergällning. För att nå ersättning från studievägledaren kan du möjligtvis ha lycka med att föra en skadeståndstalan om ren förmögenhetsskada enligt 2:2 SkL (se https://lagen.nu/1972:207#K2P2S1). 

Med vänliga hälsningar, 

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo