strikt skadeståndsansvar för kor - lagen om ägofred

FRÅGA
HejOm jag förstår det rätt så har en djurägare (bonde) strikt ansvar för skador som hans kor orsakar i min villaträdgård när de rymmer från sin hage?Nu har det hänt för sjunde gången och skadorna är mer omfattande än någonsin.Om djurägaren inte tar sitt ansvar och skyller på att någon annan (länsstyrelsen) ska sköta stängslet, så har jag som skadedrabbad tydligen problem att få ersättning för skadorna.Djurägaren tycker helt enkelt att det är lättare om han slipper betala.Djurägaren har eventuellt en försäkring, men vägrar att tala om vilket försäkringsbolag han har.Djurens framfart och alla skador är väl dokumenterade med foto och registreringsnumret i öronen visar vem som äger korna.Vad har jag för möjligheter?Hur enkelt är det i praktiken att stämma någon som har strikt ansvar?Vad finns det för risker med att stämma någon?Kan jag råka ut för att behöva betala djurägarens juristkostnader om jag på något sätt misslyckas med att bevisa att det är hans kor?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp mitt svar på ett så logiskt sätt som möjligt för att utreda rättsläget samt besvara dina frågor. Jag har inte satt alla dina frågor under någon rubrik men min ambition är att mitt svar sammantaget kommer besvara samtliga dina frågor.

Har ägaren strikt ansvar för korna

Vanligtvis regleras skadeståndsansvar genom ett så kallar culpaansvar men i detta fall finns det faktiskt en lag som skulle kunna leda till att ägaren har strikt ansvar. Åtminstone strikt ansvar till att avse vissa särskilda skador.

Lagen jag talar om är lag om ägofred, som är en gammal lag och som sällan tillämpas av domstolarna. 5 kap. 47 § i lagen innehåller en skadeståndsregel som säger att om någons hemdjur olovligen kommer in på annans ägor och orsakar skada därå, ska djurens ägare ersätta detta.

Skadeståndsbestämmelsen ger uttryck för ett strikt ansvar eftersom den inte talar om någon eventuell vårdslöshet från ägarens sida. Det räcker alltså att hemdjuren olovligen kommer in på annans mark och förstör dess ägor.

För att veta om denna bestämmelse kan tillämpas i ditt fall måste först utredas vad som menas med hemdjur och sedan ägor. Att det är fråga om att korna olovligen befunnit sig på din mark förtäljs direkt av din fråga.

Vad som menas med hemdjur och ägor

I SOU 2013:38 del 1 s. 221 skriver utredaren att med hemdjur avses bland annat kor.

Vidare skriver man att syftet är att skydda ägor, vilket i sig är mark.

I din fråga skriver du inte exakt vad som förstörts annat än att det uppstått skador i din villaträdgård. Jag tolkar det som skador på själva marken i sig. Att gräset eller växter och annat sådant har förstörts.

Dessa skador är sådana som lagen också avser. Däremot omfattar lagen inte annat än just skador på mark. Det innebär att skador på byggnader eller lösa saker inte täcks av det strikta ansvaret.

Ett rättsfall på detta område är NJA 1960 s. 49. Någons kor hade tagit sig i på ett kritbruk och ramlat ner i en cementbassäng och därmed orsakat skada på industrimaterialet. Eftersom skadan inte uppkommit på sådan egendom som lagen avser kunde inte det strikta ansvaret tillämpas.

Konsekvensen av att det ägaren inte har strikt ansvar för andra skador än på ägor är att det istället föreligger vanligt culpaansvar. Det skulle i så fall bli upp till dig att styrka att koägaren har varit vårdslös.

Att stämma någon som har strikt ansvar

Då det är fråga om en civilrättslig tvist gäller som utgångspunkt att du ska styrka de omständigheter som du åberopar. Eftersom koägaren inte har ett vanligt culpaansvar behöver du inte styrka omständigheter som talar för att denne varit vårdslös. Det strikta ansvaret som följer av lagen gör att han heller inte kan skylla ifrån sig ansvaret på någon annan. Frågan om stängslet har således ingen betydelse för fråga om det strikta ansvaret.

Det enda du behöver styrka är att det är markägarens kor som olovligen kommit in på din mark och som skadat ägor. Genom den dokumentation som du har gjort verkar det inte vara något problem för dig att uppfylla denna bevisbörda. Det ska tilläggas att du måste kunna redogöra för värdet på de skador som har uppstått. Det kan förstås vara krångligt när det kommer till skador på mark.

I det fall andra skador än på ägor har uppstått måste du styrka de omständigheter som talar för att koägaren varit vårdslös. Det exempelvis vara att stängslet inte varit så bra som det rimligen borde vara. Det kan även röra sig om andra bristande försiktighetsåtgärder som borde ha vidtagits för att undvika skada. Koägaren kan inte skylla ifrån sig på länsstyrelsen eftersom det är hans ansvar att se till att korna inte orsakar skada.

Övriga risker med att stämma någon är ju alltid ovissheten kring hur det kommer att gå. Du bör även göra avvägningen för om du själv bör skaffa ett juridiskt ombud. I sådana fall kommer du säkerligen behöva betala löpande arvode till denne under tvistens gång. Du kommer därför sannolikt att behöva ligga ute med pengar.

Sedan är det ju så att tvister ofta tar lång tid. Det finns dessutom risk för att motparten överklagar och att en ny prövning görs i hovrätten.

Kan du riskera att betala motpartens rättegångskostnader

I vanliga tvistemål är det så att den part som förlorar målet ska ersätta motparten för dennes rättegångskostnader (18 kap 1 § rättegånsbalken). Har motparten haft ett juridiskt ombud kan det därför röra sig om mycket pengar. Särskilt om målet tar tid eller överklagas.

Att du förlorar målet skulle kunna vara att du misslyckas med att bevisa att det är hans kor. Däremot vore det märkligt om han förnekade att det var hans kor. Särskilt om du har bild på deras öronmärkning. Så länge han bara erkänner att det är hans kor har du uppfyllt din bevisbörda på den punkten.

I hemförsäkringar finns det ofta möjlighet till rättsskydd som medför viss försäkringsersättning för rättegångskostnader. Om du överväger att stämma koägaren bör du därför undersöka vilka möjligheterna att få sådan ersättning är.

Sammanfattning

Det strikta ansvaret gäller om någon kor olovligen kommer in på annans mark och orsakar skada på markägarens ägor.

Det strikta ansvaret gäller inte om korna orsakar skada på annat än markägor. Är det fråga om skador på byggnad eller lösöre så som utemöblering eller annat gäller istället vanligt culpaansvar. Då måste du stryka omständigheter som talar för att koägaren har varit vårdslös. Vid ett strikt ansvar föreligger ingen bevisbörda för sådana omständigheter.

Att driva en process kan vara kostsamt. Skulle du vinna blir du ju ersatt för dina eventuella rättegångskostnader och även för de skador korna orsakat. Däremot kostar det ju tid och engagemang. Förlorar du kommer du behöva ersatta motpartens rättegångskostnader.

Mitt råd är därför att i första hand försöka lösa detta privat med koägaren. Du skulle kunna kontakta denna och uppge ditt krav på skadestånd och i annat fall informera personen att du annars kan komma att ta målet till domstol. Alternativt kan du direkt ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Kronofogden skulle då höra av sig till koägaren och denne får ange om den medger eller bestrider ditt betalningskrav. Om det bestrids så är det upp till dig om du vill att kronofogden ska lämna ärendet till tingsrätten eller avskriva ärendet.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (407)
2020-07-30 skadeståndsansvar för skador som en katt har orsakat
2020-07-28 Har jag rätt till ersättning för kremering av min hund?
2020-07-22 Har jag rätt till ersättning för skada som orsakats av grannkatt?
2020-07-15 Hundägares skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (82555)