FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott21/08/2020

Straffvärdet och påföljdsvalet vid narkotikabrott

Jag har blivit stämd för 2 narkotikabrott, den första var av normaltid eller vad man ska säga, jag hade 19.09g amfetamin på mig samt en våg. Sen är ja även kallad till rätten för ringa natkotikabritt där jag hade 8 olika substanser i ett urin/salinprov som skickades på analys, dom har begärt yttrande från kriminalvården. Vad är mest troligt att jag får för straff?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vilket straff som är mest sannolikt för dig att få, för ett narkotikabrott av normalgraden och ett ringa narkotikabrott. För att besvara denna fråga kommer jag först redogöra för vad straffskalan för brotten än, sedan för vad just detta enskilda fall kan ge för straff på den skalan (straffvärdet), och slutligen vilken påföljd man kan få när straffvärdet bestämts.

Straffskalan

Straffskalan framgår av varje lagrum och är generellt bestämt av lagstiftaren. För narkotikabrott av normalgraden är straffskalan fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år (1§ 2st narkotikastrafflagen). Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Ringa fall av narkotikabrott är huvudsakligen eget bruk. Högsta domstolen har i en dom 2013 sagt att innehav av amfetamin som uppgår till över fem gram är att anses som narkotikabrott av normalgraden (HD 3730-11).

Straffvärdet

Straffvärdet är det individuella värdet som brottet har på den skala som framgår av lagen (straffskalan). För ringa narkotikabrott är straffvärdet nästan uteslutande på bötesnivå. Åklagaren har tagit fram en bötespraxis som säger att ringa narkotikabrott av eget bruk, oavsett vilken typ av substans, hamnar på 30 dagsböter. Men då du även står åtalad för narkotikabrott av normalgraden, kommer straffet inte hamna på en bötesnivå då detta brott inte har böter i straffskalan. Straffvärdet ligger alltså på fängelsenivå, och för den mängd amfetamin du innehaft skulle jag utifrån praxis säga att det ligger på mellan 2-3 månader. Straffvärdet kan dock öka om det är så att du misstänks ha innehaft narkotikan i syfte att sälja det, och inte bara för eget bruk. Det ringa brottet har alltså inte så stor betydelse här för ditt straffvärde i detta sammanhang.

Påföljdsvalet

Efter att man har konstaterat vad det enskilda brottet är värt, det vill säga gissningsvis ett par månader för dig, kommer domstolen till bedömningen om vilken påföljd som ska väljas. Det finns alltså möjlighet att frångå fängelse, genom exempelvis villkorlig dom, skyddstillsyn eller samhällstjänst. Rätten ska som utgångspunkt fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, och dessa skäl kan vara straffvärdet och brottets art, eller om personen tidigare dömts för brott (30 kap. 4§ brottsbalken). Narkotikabrott är ett så kallat artbrott, där lagstiftaren slagit fast att det är ett brott som särskilt ska ge fängelse som utgångspunkt.

Villkorlig dom är i princip en varning med en prövotid. En villkorlig dom kan förenas med samhällstjänst eller böter (30 kap. 7§ brottsbalken). Villkorlig dom får man främst om man inte tidigare är dömd för något, eller om det saknas särskild anledning att befara att personen kommer begår brott igen.

Skyddstillsyn kan man få om det finns skäl att anta att personen kommer följda åtgärden och att den kommer bidra till att personen avhåller sig från fortsatt brottslighet. Särskilda skäl för skyddstillsyn kan vara om personen har ett missbruksproblem eller liknande som behöver behandlas (30 kap. 9§ brottsbalken). Även skyddstillsynen kan förenas med samhällstjänst och dagsböter. Skyddstillsyn innebär en övervakning hos frivården med exempelvis en behandlingsplan, samtalstillfällen, drogtester och liknande, under en viss tid.

Samhällstjänst är ett oavlönat arbete som bestäms i ett antal timmar utifrån hur många månaders fängelse man annars skulle ha fått. Dock döms sällan skyddstillsyn ut i fall där personen uppvisar missbruksproblem, då det i sig medför en risk att åtgärden inte kommer fullföljas, samt att det inte anses lämpligt att folk med missbruksproblem lämnas ut för arbete i första hand. Då finns det lämpligare påföljder.

I ditt fall

Jag vill betona att domstolen gör en individuell bedömning i varje enskilt fall, och att jag inte kan säga något med någon säkerhet vad gäller vilket straff du kommer få, utan endast vilket straff du kan få. Ovan nämnda är möjligheter. Men min gissning är att dina gärningar motsvarar 2-3 månaders fängelse, och då presumtionen för fängelse är relativt stark vid narkotikabrott, finns det risk för att det är just fängelse du kommer få. Dock, beroende på tidigare brottslighet och påföljder som du kanske fått och skött/inte skött, finns det möjlighet för dig att få en skyddstillsyn med en behandlingsplan för ett eventuellt missbruk. Det är därför tingsrätten har inhämtat ett yttrande från frivården, för att det är de som gör en bedömning om du är lämplig för en skyddstillsyn eller samhällstjänst. Det är ett tecken på att det finns en chans att du får just detta, istället för fängelse. Men som sagt, det är upp till domstolen att bedöma.

Hoppas att du fått någorlunda vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?