Straffvärdesbedömning vid narkotikabrott

Hej! Vad kan straffvärdet bli om man åker fast med 8-10 Gram kokain och har blivit straffad för ringa narkotikabrott tidigare? Om personen i sig har fastjobb och hus, alltså en vanlig Svensson ?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straff bestäms inom ramen för den tillämpliga straffskalan placerat efter hur allvarligt domstolen finner att brottet är i det enskilda fallet. Vid narkotikabrott är art och mängd av narkotikan en omständighet av flera som domstolen beaktar vid straffbedömningen. Andra aspekter som beaktas är eventuell vidareförsäljning, eget missbruk, om försäljningen var begränsad till vänner och bekanta med mera. Främst vid mera allvarliga narkotikabrott ser domstolen till andra aspekter än mängd och art av narkotikan.

På grund av att domstolen tar hänsyn till flera omständigheter är det svårt att säga ett konkret straffvärde i detta fall. Om det till exempel kan bevisas att vederbörande har överlåtit eller ska överlåta narkotika kan det klassas som grovt narkotikabrott men det är svårt att göra en bedömning endast utifrån mängden narkotika. I praxis har emellertid gränsen för grovt brott gått vid ca 100 gram kokain. I NJA 2008 s. 653 ansågs innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk utgöra narkotikabrott av normalgraden.

HD har uttalat att narkotikabrott är ett så kallat artbrott som utom i ringa fall ska leda till fängelse. För narkotikabrott av normalgraden är straffet högst 3 års fängelse enligt narkotikastrafflagen 1§ (här). För grovt narkotikabrott är straffskalan minst 2 år och högst 7 år enligt narkotikastrafflagen 3 § (här). Var på skalan straffet hamnar beror som sagt på flera omständigheter, dels personliga omständigheter så som ålder och om personen begått brott tidigare, men även omständigheter knutna till det konkreta brottet.

Skyddstillsyn och samhällstjänst kan komma i fråga om domstolen anser att det finns omständigheter som gör att fängelsestraff inte bör utdömas.

Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas.

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”