Straffvärde vid innehav av kokain och ecstasy

2019-06-17 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, min brorsson blev tagen med 5 gram kokain och 9 knappar extasy. Vad kan han få för straff? Han är inte dömd innan och ska snart fylla 21 år. Han har god man.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag vill inledningsvis poängtera att det inte är möjligt för mig att ge ett konkret svar på vilken påföljd som kan komma i fråga för den beskrivna situationen. Domstolarna gör en helhetsbedömning utifrån brottet i sig samt till omständigheter som är hänförliga till den enskilde personen. Trots att det rör sig om ett narkotikabrott, som är ett artbrott och därför tas på största allvar, har ålder, tidigare brottslighet och övriga levnadsförhållanden betydelse för såväl straffmätningsvärde som påföljdsval. Med det sagt kan jag ge dig riktlinjer om hur domstolarna tidigare bedömt innehav av kokain och ecstasy.

Innehav av kokain och ecstasy utgör ett narkotikabrott, 1 § 6 punkten narkotikastrafflagen (NSL). Straffskalan för narkotikabrott beror på om det bedöms vara ett fall av normalgraden (1 § NSL), ett ringa fall (2 § NSL) eller ett grovt fall av narkotikabrott (3 § NSL). I denna bedömning tas hänsyn till vad det är för sorts narkotika och hur mycket narkotika gärningsmannen hade på sig.

Av praxis följer att gränsen för ringa brott av innehav av kokain går vid 5 g, vilket då föranleder böter eller fängelse i högst 6 månader. I ditt fall har utöver kokain även ecstasy anträffats. Enligt RH 2012:79 ska ecstasy jämställas med amfetamin när man bedömer straffvärdet på brottet. Det innebär att gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden går vid 50 tabletter.

Innehavet av ecstasy kan alltså innebära två saker. Antingen bedömer domstolen att innehavet av kokain och ecstasy tillsammans ska bedömas som ett narkotikabrott av normalgraden, vilket har en straffskala på fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år. En annan möjlig utväg är att domstolen anser att 9 tabletter är långt under 50 tabletter, vilket då skulle kunna innebära att innehavet av ecstasy inte gör att det totala brottet ska vara att anse som något annat än det vore vid endast innehav av kokainet. Om domstolen bedömer innehavet av kokain som ringa ska alltså de ytterligare 9 tabletterna inte påverka denna bedömning. Detta är dock återigen en fråga domstolen får ta ställning till.

Som jag skrev inledningsvis ska även domstolen vid val av påföljd beakta omständigheter som är hänförliga till den enskilde personen. I detta hänseende spelar ålder roll på så vis att rätten får döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet om personen är under 21 år, se 29 kap. 7 § Brottsbalken. Det råder dessutom en presumtion att inte döma till fängelse för personer som inte fyllt 21 år, se 30 kap. 5 § 2 st. Brottsbalken. Domstolen ska alltså i ditt fall undersöka möjligheten att utdöma en påföljd som inte är frihetsberövande i första hand.

Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (357)
2019-11-14 Innehav av narkotika för eget bruk och straffskalan
2019-11-12 Är det brottsligt att försöka köpa narkotika?
2019-11-12 Är det lagligt att odla Khat?
2019-11-08 Misstänkt för ringa narkotikabrott, vad händer nu?

Alla besvarade frågor (74577)