Straffskala m.m för narkotikabrott

Hej, har blivit ertappad med 3gram kokain och erkänt köpet och har pissat och erkänt att jag var påverkad. Hur ser straffskalan ut? Åkte på en rattfylla 0.28 promille för ca 1.5år sedan. Är annars ostraffad. Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Narkotikastrafflagen har fyra olika straffskalor för narkotikabrott. Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i upp till och med 6 månader, se 2 § Narkotikastrafflagen. För narkotikabrott av ”normalgraden” döms man till fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år, se 1 §. För grovt narkotikabrott gäller fängelse i lägst 2 år och högst 7 år och för synnerligen grovt narkotikabrott gäller fängelse i lägst 6 år och högst 10 år, se 3 §.
I bedömningen tar domstolen hänsyn till vilken hantering av narkotika som det är fråga om, vilken sorts narkotika som hanterats samt vilken mängd narkotika det rört sig om. I narkotikamål använder domstolarna som utgångspunkt för bedömningen av straffvärdet tabeller i vilka ett ”normalt” straffvärde anges i förhållande till den art och mängd narkotika som gärningen avser. När det gäller betydande mängder narkotika ska domstolen dock iaktta försiktighet vid tillämpningen av sådana generella schabloner avseende art och mängd som grund för straffvärdebedömningen i det enskilda fallet. Däremot vid mindre mängd narkotika om inga särskilda omständigheter föreligger, kan straffvärdebedömningen mer naturligt baseras på schabloner.


Innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk har i rättsfallet NJA 2008 s 653 bedömts som brott av normalgraden enligt 1 § Narkotikastrafflagen. För sådant brott är straffskalan fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år som sagt. Domstolen konstaterar i fallet att narkotikabrott som inte är ringa utgör brott av sådan art att påföljd normalt ska bestämmas till fängelse. Vidare anser domstolen i detta fall att innehav av sådan förhållandevis begränsad mängd kokain bör straffvärdet som utgångspunkt ligga nära fängelse i 14 dagar.
I Högsta domstolens dom mål nr B 5248-15 från 2017-02-08 finner domstolen att 0,34 gram heroin i överlåtelsesyfte utgör narkotikabrott av normalgraden. Domstolen konstaterar att brottet är av en sådan art att presumtionen för fängelse är stark. Villkorlig dom kan inte anses vara en tillräckligt ingripande påföljd även om den förenas med samhällstjänst.

Eventuella förmildrande och försvårande omständigheter påverkar också straffvärdet, se 29:2 BrB och 29:3 BrB. Viktigt att påpeka är att det inte endast är straffskalan och straffvärdet som är avgörande vid val av påföljd. Rör det sig om ett så kallat artbrott råder en presumtion för fängelse. Narkotikabrott av normalgraden har i rättspraxis ansetts utgöra brottslighet av sådan art att det finns en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. När narkotika innehas i överlåtelsesyfte är presumtionen för fängelse starkare än vid innehav för eget bruk. I fråga om mindre allvarlig sådan brottslighet finns det dock ett visst utrymme att döma till en icke frihetsberövande påföljd, om förutsättningarna för påföljden i övrigt är uppfyllda. Det gäller framför allt om brottet avser innehav för eget bruk eller huvudsakligen eget bruk. Återfall i brottslighet tas med i påföljdsbedömningen. Domstolen tittar då tre år tillbaka i tiden för att avgöra om återfall föreligger eller inte. Även så kallade billighetsskäl 29:5 BrB avgör påföljdsvalet och din ålder beaktas.

Hoppas att svaret varit till din hjälp.
Mvh

Mimmi OrreniusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo