Straffet för oaktsamt sexuellt övergrepp respektive sexuellt övergrepp

FRÅGA
Hej!Min fråga är varför det finns strängare straff i ett brott som kräver oaktsamhet än det brott som kräver uppsåt?Kap6 Brb.2 § Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 §, döms för sexuellt övergrepp till fängelse i högst två år. 3 § Den som begår en gärning som avses i 2 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsamt sexuellt övergrepp till fängelse i högst fyra år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över skillnaden mellan 6 kap 2 § Brottsbalken (hädanefter förkortad BrB) och 6 kap 3 § BrB vad gäller den påföljd man kan dömas till om man har gjort sig skyldig till något av dessa brott.
Med förhoppning om att jag kommer att kunna ge dig ett tydligt svar på din fråga kommer jag först att kort redogöra för innebörden av dessa lagrum, för att därefter gå igenom hur straffskalorna (alltså vad man som minst kan få för straff för brottet respektive vad man som mest kan få för straff för brottet) ser ut för dessa.

6 kap 2 § BrB
I lagrummet regleras brottet sexuellt övergrepp. Sexuellt övergrepp innebär att en person genomför en sexuell handling mot en annan person som inte deltar frivilligt (Det ska inte vara fråga om ett samlag, då kan det istället vara fråga om en våldtäkt).
Det finns normalgraden av sexuellt övergrepp, vilket kan ge fängelse i högst två år och
grovt brott som ger fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
För att man ska ha gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp krävs det att man har haft uppsåt, alltså att man är medveten om vad man gör och vilken följd det får.

6 kap 3 § BrB
I detta lagrum regleras oaktsamt sexuellt övergrepp. Detta är när en person utför en sexuell handling mot en person som inte deltar frivilligt och är grovt oaktsam i förhållande till att personen inte deltar frivilligt. Oaktsamhet gäller alltså bara i förhållande till omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt, i övrigt krävs uppsåt för brottet.
Straffet för oaktsamt sexuellt övergrepp är fängelse i högst fyra år.

Straffskalor för brott
En straffskala är den gräns nedåt och uppåt som lagen anger som påföljd för ett visst brott. Det är alltså en typ av skala som anger det lägsta straffet man kan få när man har gjort sig skyldig till ett visst brott, respektive det strängaste straffet som man kan få för ett visst brott. Det är domstolen som bedömer var man ska hamna på straffskalan utefter, väldigt förenklat, hur allvarligt brottet anses vara.

Oftast står straffskalan för brottet angiven i lagrummet, exempelvis som i 6 kap 2 § 2 stycket BrB, där det anges att "är brottet att anse som grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp till fängelse i lägst sex månader och högst sex år". I detta fall är alltså det lägsta straffet fängelse i sex månader och det strängaste straffet fängelse i sex år.

I vissa fall finns inte straffskalan angiven på detta sätt, exempelvis som i 6 kap 2 § 1 stycket BrB där det anges att man kan "dömas för sexuellt övergrepp till fängelse i högst två år" eller i 6 kap 3 § BrB där det anges att man kan "dömas för oaktsamt sexuellt övergrepp till fängelse i högst fyra år". Här kan man se att man endast har angivit vad som är det strängaste straffet för brottet. I dessa fall då fängelse är stadgat som straff för brottet utan att man har angett en minimitid gäller 14 dagar som lägsta straff.
Alltså, för sexuellt övergrepp (I 6 kap 2 § BrB) kan man dömas till lägst 14 dagar fängelse och högst två års fängelse när det är fråga om brott av normalgraden. Då det gäller grovt brott kan man dömas till lägst sex månaders fängelse och högst sex års fängelse.
Vad gäller oaktsamt sexuellt övergrepp (6 kap 3 § BrB) kan man dömas till lägst 14 dagars fängelse och högst 4 års fängelse.

Var man sedan hamnar på straffskalan vid ett visst brott blir en bedömning som domstolen gör, vilken (som ovan nämnt) blir beroende av hur pass allvarligt brottet anses vara. Detta innebär då alltså att två personer kan dömas till samma brott och få olika straff för dessa beroende på hur allvarliga domstolen bedömer att respektive brott är.

Sammanfattning
Det finns två saker som ska framhållas här.
För det första: Oaktsamheten som anges i 6 kap 3 § avser enbart omständigheten att personen inte deltar frivilligt. I övrigt krävs uppsåt för brottet.
För det andra: Straffskalan anger vad man kan få som lägsta straff, respektive som högsta straff för ett brott. Vad straffet sedan blir är en bedömning som görs av domstolen (vilket i sig är en omfattande bedömning som jag inte kommer att beskriva närmare här).
Det är alltså svårt att säga att enbart straffskalan visar på att man ger ett strängare straff för ett oaktsamt brott, då detta blir beroende av den bedömning som domstolen gör i det enskilda fallet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (332)
2020-11-22 När anses det vara ett sexuellt övergrepp?
2020-11-21 Pojkvän åtalad för våldtäkt mot barn
2020-11-17 Vilka är de objektiva och subjektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?
2020-11-02 Är det fortfarande våldtäkt mot barn om barnet precis skulle fylla 15 år?

Alla besvarade frågor (86559)