Straffet för grov våldtäkt mot barn

Vad får man för grov våldtäkt mot barn

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Straffskalan för brottet grov våldtäkt mot barn är fängelse i lägst fyra och högst tio år, 6 kap. 4 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K6P4S3). Vid bedömande av om en våldtäkt mot ett barn är grov ska särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en person förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Dessa omständigheter påverkar också var på skalan mellan fyra och tio år som straffvärdet för det specifika brottet hör hemma. Om en omständighet redan använts för att få brottet rubricerat som grov våldtäkt mot barn, istället för våldtäkt av normalgraden, kan inte samma omständighet användas igen för att få upp straffets längd. Detta skulle vara att anse som dubbelbestraffning. T ex den omständighet att gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet kan således inte användas för att ge gärningen ett högre straffvärde än fyra år om den omständigheten redan använts i sin helhet för att brottet ska kunna rubriceras som grovt.

Vid bedömningen av straffvärdet ska man också ta hänsyn till bl a om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga, 29 kap. 3 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P3S1).

Utöver de omständigheter som placerar brottet på en straffskala mellan fyra och tio år finns det en mängd andra omständigheter som påverkar straffet i ett specifikt fall.

Som försvårande omständigheter vid bedömningen om straffets längd ska särskilt beaktas t ex om den tilltalade visat stor hänsynslöshet, om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig, om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende, eller om brottet varit ägnat att skada tryggheten eller tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående, 29 kap. 2 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P2S1). För att undvika dubbelbestraffning får man inte heller här ta hänsyn till omständigheter som redan använts för att rubricera brottet som grovt eller för att öka straffvärdet på skalan mellan fyra och tio år.

Som förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffets längd ska särskilt beaktas, t ex om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada, om den tilltalade frivilligt angett sig, om den tilltalade till följd av brottet utvisas ur riket, om den tilltalade på grund av brottet kan antas förlora sin anställning, om den tilltalade på grund av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av straffet, eller andra omständigheter föreligger som påkallar ett lägre straff, 29 kap. 5 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P5S1) . Genom dessa bestämmelser ges möjligheter att i det enskilda fallet underskrida fängelseminimum. Den möjligheten ges också för unga lagöverträdare, om någon begått brott innan han eller hon fyllt 21 år ska detta beaktas särskilt vid straffmätningen, 29 kap. 7 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P7S1).

Det finns vidare några regler som ger möjlighet att överskrida föreskrivna fängelsemaxima, det ska då röra sig om gemensamt straff för flera brott, 26 kap. 2 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K26P2S1) eller återfall i grov brottslighet 26 kap, 3 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K26P3S1). Tidigare brottslighet kan också påverka straffet enligt 29 kap. 4 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P4S1).

När man bestämmer straffets längd börjar man således med att, utifrån omständigheterna i det specifika fallet, placera gärningens straffvärdighet på skalan mellan fyra och tio år, för att sedan ta hänsyn till eventuella försvårande och förmildrande omständigheter. Även gärningsmannens ålder och tidigare brottslighet ska beaktas.

Med vänlig hälsning

Linda CritchleyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”