Straffet för en ung persons försäljning och brukande av cannabis

2020-01-03 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej!Vad kan en 16åring riskera för straff om hn har blivit tagen av polisen när hn höll på att sälja cannabis till sina vänner? Samtidigt så var hn själv påverkad då hn hade rökt.Hn har hållit på med detta under 1,5 år, fram och tillbaka med att sälja till sina vänner.Har sålt och köpt ca 10gånger under 1,5 år.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag vill börja med att säga att jag inte kommer kunna lova vilket straff som kommer bli aktuellt i just det fall du beskriver, eftersom domstolen alltid gör en självständig bedömning av situationen. Jag vill ändå gärna förklara vilka omständigheter domstolen kan komma att titta på när de bedömer vilken påföljd som är lämplig.

Både att köpa, sälja och använda narkotika räknas som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (NSL). Straffet för narkotikabrott är fängelse i upp till tre år. Narkotikabrott kan även bedömas som ringa, grovt eller synnerligen grovt vilket påverkar straffet (se 2-3 §§ NSL). När rätten bedömer brottets allvarlighetsgrad tittar den bland annat på arten och mängden narkotika och om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. För ringa narkotikabrott som är den lindrigaste graden är straffet från böter upp till fängelse i sex månader, och för synnerligen grovt narkotikabrott som är den grövsta formen är straffet fängelse i lägst sex och högst tio år.

När domstolen ska bestämma straffet i ett enskilt fall tittar de dock på mycket mer än bara straffet som står i lagens paragrafer. Bland annat kan det föreligga försvårande omständigheter, se 29 kap. 2 § brottsbalken (BrB). Din fråga handlar om en person som köpt och sålt cannabis flera gånger tidigare, och ifall man gjort sig skyldig till brott tidigare är det något som domstolen kommer ta med i sin bedömning, se 29 kap. 4 § BrB.

Det kan dock även föreligga förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § BrB) vilka kan leda till att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Det finns dessutom så kallade billighetsskäl i 29 kap. 5 § BrB som även dem kan göra att man får ett lindrigare straff.

Eftersom din fråga handlar om någon som är 16 år gammal kommer även personens unga ålder att beaktas. Detta kan göra att man döms till ett lindrigare straff än vad lagen föreskriver, se 29 kap. 7 § BrB. Förutom åldern finns även en princip som säger att man i första hand ska välja en annan påföljd än fängelse. För personer under 18 år får man bara döma till fängelse om det finns synnerliga skäl, annars ska rätten istället välja påföljden sluten ungdomsvård (se 30 kap. 5 § och 32 kap. 5 § BrB). Unga kan även dömas till ungdomsvård enligt 32 kap. 1 § BrB eller ungdomstjänst enligt 32 kap. 2 § BrB.

Jag är ledsen att jag inte kan ge ett precist svar på vad straffet blir i situationen du beskriver, men det beror som sagt på att domstolen alltid gör en egen bedömning. Jag hoppas att jag ändå kunde förklara vilka omständigheter domstolen kan titta på och hur de kan påverka valet av straff. Om du har fler frågor kan jag rekommendera att kontakta Lawline via mail eller telefon, där kan du få ytterligare rådgivning.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll