Straffansvar avseende svart arbetskraft

2017-01-26 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Ett exempel: Två personer åker hem till grannen på sin fritid och målar om grannens hus. När jobbet är klart får de betalt (svarta pengar). Jag undrar följande: 1. Begår grannen en brottslig handling när han betalar för den tjänsten? 2. Begår de två personerna en brottslig handling när de tar emot pengarna?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brott som framför allt aktualiseras vid svartarbete är skattebrott, vilket regleras i 2 § skattebrottslagen (1971:69) (här). Skattebrott begås genom att gärningspersonen uppsåtligen lämnar en oriktig uppgift till en myndighet eller underlåter att lämna deklaration eller någon annan uppgift som ska lämnas enligt lag eller föreskrift. Straffbestämmelsen omfattar dock endast de fall där den oriktiga uppgiften medför en risk för att skatt undandras eller felaktigt återbetalas, och den omfattar inte fall när den oriktiga uppgiften har lämnats muntligen.

Som man kan utläsa av lagtexten, så inträder alltså inte straffansvaret när betalning sker för arbetet. Den brottsliga gärningen består istället i att de som utfört arbetet underlåter att ta upp ersättningen som en inkomst i sina privata inkomstdeklarationer. I ditt exempel begår alltså arbetarna skattebrott, inte genom att ta emot betalning från grannen, utan genom att underlåta att deklarera inkomsten till Skatteverket.

Vilket ansvar gäller då för den som anlitade arbetskraften? Precis som för arbetarna begås skattebrott genom att oriktiga uppgifter lämnas till Skatteverket. Vilka uppgifter som ska lämnas av den som anlitar privatpersoner för att utföra ett arbete beror på hur stor ersättningen är. Om det finns anledning att anta att ersättningen till någon av arbetarna kommer att uppgå till minst 10 000 kr under kalenderåret, så ska den som betalade ut ersättningen betala arbetsgivaravgifter, vilket framgår av 2 kap. 6 § socialavgiftslagen (2000:980) (här). I så fall ska ersättningen som betalats ut deklareras i en arbetsgivardeklaration. Redan när ersättningen som någon av dem har erhållit under kalenderåret är minst 1 000 kr, måste dock den som betalat ersättningen lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Detta framgår av 15 kap. 8 § 1 p. skatteförfarandelagen (2011:1244) (här).

Angående straffansvar för den som anlitat arbetskraften kan vi alltså konstatera att ett skattebrott begås om ersättningen till någon av arbetarna uppgår till minst 1 000 kr och ingen kontrolluppgift lämnas till Skatteverket, eller om ersättningen kan antas uppgå till minst 10 000 kr för någon av dem och ersättningen inte tas upp i en arbetsgivardeklaration. Om ersättningen till var och en av arbetarna understiger 1 000 kr, så begår den som betalar ersättningen inte något skattebrott.

Kort sammanfattat, så begås ett skattebrott vid anlitande av svart arbetskraft inte genom att ersättning betalas ut för ett arbete, utan genom att uppdragsgivaren eller uppdragstagaren underlåter att lämna uppgifter till Skatteverket som de enligt lag är skyldiga att lämna. Uppdragstagaren begår skattebrott om han eller hon underlåter att ta upp ersättningen som en inkomst i sin privata inkomstdeklaration. Uppdragsgivaren begår istället skattebrott genom att underlåta att lämna kontrolluppgift eller ta upp ersättningen i en arbetsgivardeklaration när lagen föreskriver det. Huruvida en kontrolluppgift eller arbetsgivardeklaration behöver lämnas överhuvudtaget beror på hur stor den totala ersättningen under kalenderåret är.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (997)
2021-09-20 Vad är straffet för att använda någon annans körkort?
2021-09-11 Jag har fått ett mail i vilket min man utpekas som alkoholist - Bör det polisanmälas?
2021-09-09 Vart vänder man sig om man vill anmäla gällande bidragsbrott?
2021-08-31 Vad är straffet för "missbruk av urkund"?

Alla besvarade frågor (95760)