Straff vid stöld

FRÅGA
Hej om jag har stulit för 4041 kronor och har åkt dit vad kan jag straffas för jag har kronofogden och lever på existensminimum , vad kan straffet bli?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Stöld är att med uppsåt olovligen ta något som tillhör annan och kan leda till fängelse i max 2 år (8 kap 1§ Brottsbalken). För ringa stöld är straffet böter eller fängelse i högst 6 månader (8 kap 2§ BrB) Gränsen mellan stöld och ringa stöld går enligt praxis vid 1000 kr när stölden sker i en butik. Grov stöld regleras i 8 kap 4§ BrB och leder till mellan 6 månader och 6 års fängelse. Skillnaden mellan stöld och grov stöld är om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

I och med att inga vidare detaljer beskrivits i frågan kring händelsen utgår jag ifrån att det rör sig om en stöld av varor från en butik som uppgått till 4000 kr. Som sagt kan stöld av normalgraden leda till fängelse i högst 2 år. Jag kan inte svara på hur domstolen skulle döma i ditt fall då valet av påföljd beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Däremot är tumregeln att när förutsättningarna för ett visst brott är uppfyllda så ligger straffvärdet runt minimum i straffskalan, dvs 14 dagars fängelse i ditt fall om det inte finns några argument att gå högre upp i straffskalan. Det som kan höja och sänka straffvärdet är om det finns försvårande eller förmildrande omständigheter.

Detta betyder dock inte att du kommer att dömas till fängelse, utan detta döms enbart ut i sista hand om någon mildare påföljd inte är aktuell. Detta kan exempelvis vara villkorlig dom eller skyddstillsyn förenat med dagsböter eller samhällstjänst. Enligt 25 kap 2§ Brb ska dagsböter bestämmas till minst 30 och högst 150 dagar till ett belopp från 50 till 1000 kr, det minsta beloppet är 750 kr. Hur mycket dagsböter som blir aktuellt beror på personens ekonomiska förhållanden. Enligt rättspraxis räknas den ungefärliga storleken på en dagsbot ut genom att dividera den dömdes årliga bruttoinkomst med 1000. Om du har barn som du är underhållsskyldig för görs även vissa avdrag för detta.

Det är därmed svårt att säga hur domstolen kommer att döma i ditt fall, men jag hoppas att du genom detta svar åtminstone får en överblick och uppfattning om vad du kan förvänta dig.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (632)
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik
2020-09-07 Glömt skanna vissa varor i självskanningen
2020-09-05 rimligt straff för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (84261)