Straff för ringa stöld

FRÅGA
Hej, min vän har snattat 2 gånger i en affär. Han snodde cirka 30kr på båda gångerna. Han är 16 år och jg undrar vad kan hända för honom.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad ett straff kan bli för en 16 åring som begått ringa stöld vid två tillfällen.

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB)

Varje brott har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara

Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper.

Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i lägst 14 dagar till högst 6 månader (8 kap. 2 § BrB)

Den som döms för flera brott samtidigt ådöms i regel en gemensam påföljd
Huvudregeln är att en gemensam påföljd utdöms för alla brott om en gärningsman döms för flera brott samtidigt (30 kap. 3 § BrB). I svensk rätt gäller den så kallade asperationsprincipen, som används för att uträkna gärningsmannens straff vid flerfaldig brottslighet. Rätten ska först bedöma straffvärdet för varje enskilt brott som gärningsmannen döms för. Det högsta straffvärdet får fullt genomslag. För det näst grövsta brottet utdöms halva straffvärdet, för det tredje grövsta utdöms en fjärdedel av straffvärdet och så vidare. Med andra ord åtnjuter gärningsmannen en straffrabatt i ökande grad för varje individuellt brott.

Fängelse ses generellt sett som en olämplig påföljd

I svensk rätt finns en uppfattning att fängelse generellt sett är en olämplig påföljd. Domstolen ska i sin bedömning av om fängelse är en lämplig påföljd beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Omständigheter som beaktas är brottets bedömda straffvärde, den tilltalades eventuella tidigare brottslighet och vilken typ av brott som den tilltalade nu står åtalad för (30 kap. 4 § BrB). Huvudregeln är att straffvärdet ska vara minst ett år för att fängelse ska anses vara lämpligt. Eftersom det högsta straffet vid ringa stöld är fängelse i 6 månader är det mer troligt att straffet blir böter.

Straffrabatt finns för den som blir dömd för brott innan 21 års ålder

Om någon begår brott under 21 års ålder, så ska gärningsmannens ungdom särskilt beaktas när straffet bestäms (29 kap. 7 § BrB). Utgångspunkten är gärningsmannens ålder då brottet begicks.

Vad innebär detta för dig

Jag kan tyvärr inte fastställa vad straffet blir för någon som döms för ringa stöld, eftersom jag saknar kännedom om omständigheterna. Straffet kan bara beslutas av en domstol. Det jag kan säga är att det nog inte kommer att vara fråga om fängelse. Om personen blir dömd är det förmodligen böter som kommer att vara straffet. Om gärningsmannen var 16 år vid tidpunkten då de aktuella stölderna ägde rum får gärningsmannen straffrabatt på grund av sin unga ålder. Storleken på boten kommer förmodligen att vara ungefär hälften så stor som om du hade varit 21 år eller äldre.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (733)
2021-10-19 Böter och belastningsregister vid ringa stöld
2021-10-16 Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?
2021-10-01 Stulit varor för 120 kr, vilket brott aktualiseras?
2021-09-30 Personalen drar tillbaka anmälan om snatteri; kommer jag ändå få ett brev hem?

Alla besvarade frågor (96487)