Straff för bidragsbrott?

2020-08-31 i Övriga brott
FRÅGA
Bidragsbrott 57000kr från försäkringskassan. Vad räknas detta som och vad kan jag förvänta mig för straff. Tas det hänsyn till att jag är tidigare ostraffad och ensamstående mamma?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bidragsbrott

Bidragsbrott innebär att man lämnar oriktiga uppgifter, eller inte anmäler ändrade förhållanden som man är skyldig att anmäla till exempelvis Försäkringskassan, och på detta sätt orsakar fara för att du ska få en ekonomisk förmån felaktigt utbetalad (2§ bidragsbrottslagen). Oriktiga uppgifter kan vara dels osanna uppgifter, men även ofullständiga uppgifter, och bestäms utifrån vilka regler som gäller för just den specifika myndigheten och skyldigheten att lämna de specifika uppgifterna. Det måste finnas fara för att myndigheten inte upptäcker felaktigheten. Ett rättsfall påvisar att underlåtenheten att anmäla till Försäkringskassan om ändrade förhållanden, utgör ett separat brott för varje enskild gärning/underlåtenhet (NJA 2012 s. 886). Bidragsbrott är ett uppsåtsbrott, vilket innebär att hela gärningen måste vara gjord medveten. Belopp som ligger i intervallet mellan 1 500 kr- 236 500 kr bedöms som huvudregel som brott av normalgraden.

Brottet kan också anses vara ringa, och bedöms utifrån samtliga omständigheter vid brottet eller om beloppet understiger 1 500 kr.

Straff

Straffskalan för bidragsbrott av normalgraden är fängelse högst två år, och för ringa brott är det böter eller fängelse högst sex månader (2§ bidragsbrottslagen). Uppgifterna du lämnat tyder på att gärningen är ett fall av normalgraden, vilket innebär att böter är uteslutet. Gärningen ligger på fängelsenivå.

Påföljd

Även om gärningen är på fängelsenivå, betyder det inte att du kommer få fängelse. Vid valet av påföljd ska tingsrätten fästa avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Som skäl för fängelse talar oftast brottets straffvärde, art och om du begått brott tidigare (30 kap. 4§ brottsbalken). Skäl som talar emot fängelse är exempelvis om den tilltalade försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadan av brottet, frivilligt angett sig eller om straffet är oproportionerligt (29 kap. 5§ brottsbalken).

Åklagaren har sagt att den normala påföljden för bidragsbrott är villkorlig dom med böter. Bidragsbrott är inte ett artbrott, och straffvärdet är inte specifikt högt, och om du inte heller är straffad sedan tidigare talar det starkt för en villkorlig dom. Det är en typ av varning med en övervakningsperiod på två år, så om man begår brott igen inom den tiden kan den villkorliga domen undanröjas och man får fängelse istället (30 kap. 7§ brottsbalken). Villkorlig dom döms ut när det inte finns skäl för rätten att tro att den tilltalade skulle återfalla i brott. Enligt Brottsförebyggande rådet dömdes år 2019, 436 personer för bidragsbrott av normalgraden eller ringa brott, varav ingen fick fängelse och 410 st fick villkorlig dom. Villkorlig dom kan även förenas med samhällstjänst eller böter, för att skärpa straffet. Vid bedömningen av böterna beaktas dina ekonomiska förhållanden och din försörjningsplikt.

Jag vill dock betona att detta brott ofta innebär att man får betala tillbaka beloppet till Försäkringskassan, och eventuellt annan ersättning för skada som de drabbats av. Man får även betala en summa om 800 kr till brottsofferfonden, en lagstadgad ersättning som alla som döms till ett brott med fängelse i straffskalan ska betala. Dessa två påföljder kommer oavsett om du får fängelse eller villkorlig dom.

Sammanfattningsvis

Det är svårt för mig att säga vad du kommer få för straff om du blir dömd för bidragsbrott, då jag inte vet så mycket om omständigheterna. Men om du inte tidigare dömts för brott, talar det starkt för en villkorlig dom och inte fängelse. Jag vill dock betona att detta bara är min gissning utifrån lag och rättspraxis, och ingen garanti.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (932)
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser

Alla besvarade frågor (91320)