FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt03/07/2018

Störningar i bostadsrätt

Om en person renoverar sin.bostadsrätt så att mycket högt störande ljud uppstår ( borrni g i vägg med.betongbottmaskin,sågni g,slipning och spökande m.m) OCH detta sker på kvällstid samt helger HAR den personen då gjort sig skyldig till lagöverträdelse? Har blivit fruktansvärt störd i flera veckors tid och tvingats lämna bostaden vid ett tillfälle p g.a att det var omöjligt att vistas där p g a oljudet.Dessutom helgdag,lördag.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att ni bor i bostadsrätter, därmed blir bostadsrättslagen tillämplig.

Din granne får inte utsätta övriga grannar för störningar som inte skäligen bör tålas

Bostadsrättshavare ska se till att inte utsätta övriga grannar för störningar som kan försämra deras bostadsmiljö i sådan grad att den inte skäligen bör tålas. Hen ska iaktta allt som behövs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom huset och iaktta föreningens stadgar (7 kap. 9 § första stycket bostadsrättslagen).

Agerar bostadsrättshavaren i strid mot vad som anges ovan ska föreningen uppmana bostadsrättshavaren att omedelbart upphöra med störningarna. Föreningen ska även underrätta socialnämnden i kommunen (7 kap. 9 § andra stycket bostadsrättslagen).

Vad är störningar som skäligen bör tålas?

För att bedöma vilka oljud som skäligen bör tålas måste man se till den allmänna uppfattningen. Generellt brukar det vara så att grannar anses få tåla högre ljudnivåer under dagen, men att det ska vara tyst och lugnt under natten.

Din granne har inte gjort något brottsligt

Det medges att man får utföra arbete i sin lägenhet i skälig omfattning och oväsen som följer av att din granne renoverar sin lägenhet är en sådan störning som grannar normalt måste tåla. Min bedömning är att din granne inte gjort sig skyldig till brott mot 7 kap. 9 § första stycket bostadsrättslagen men jag förstår det som att du upplever din grannes agerande som mycket störande.

Vad kan du göra nu?

Vill du göra dina synpunkter gällande kan en lämplig väg att gå vara att i första hand prata med grannen och försöka nå en överenskommelse. Fungerar inte detta kan du kontakta styrelsen och be dem agera även titta i bostadsrättsföreningens stadgar för att se om grannen överträtt någon bestämmelse där. Exempelvis om där anges några tidpunkter när arbete inte får pågår i bostadsrättsföreningen.

Vänligen,

Alice JohannessonRådgivare