Störningar från grannar i bostadsrättsförening

Om stadgarna i en bostadsrätt säger att det ska vara lugnt i huset mellan vissa specifika tider men det ignoreras av boende - vad kan då göras? "Prata med styrelsen" är tyvärr inget svar, för det utgår jag ifrån att de flesta redan har gjort men inte fått bukt med problemet. Är stadgar bara "på papperet" men inget någon egentligen behöver rätta sig efter?

När det står att man ska "behöva tåla" vissa så kallade "levnadsljud" - innebär det vilka tider som helst på dygnet och hur ofta/mycket som helst?

Finns det ens några riktiga lagar kring detta? Svaren är så luddiga att jag tolkar dem som att den som vill väsnas lugnt kan fortsätta göra det, eftersom ingen kan göra något? Ingen hyresreducering, ingenting?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara dina frågor en i taget och sedan ge förslag på hur du kan komma till rätta med problemet.

Stadgarna

Stadgan i bostadsrättsföreningen är bindande. Det kan dock vara svårt att kontrollera att de efterföljs.

Vad säger lagen

Störning i bostadsrätt regleras i Bostadsrättslagen. Enligt 7 kap. 9 § Bostadsrättslagen ska bostadshavaren vid användandet av lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störning som är av sådan grad att kan vara skadlig för hälsan eller annars försämrar bostadsmiljön som inte skäligen kan tålas.

Vanliga exempel på störningar som inte bör tålas är nedskräpning, störande ljud som skrik eller musik, vanskötsel av djur, våld eller aggressivt beteende. Att ljud som musik eller skrik förekommer nattetid är naturligtvis mer besvärande än att det sker på dagtid.

En lindrig mängd störning ska dock tålas. Med rimlig störning avses den mängden störning som vanligen finns i ett flerfamiljshus. Det tas inte heller i beaktande om en person är extra känslig för ljud. En person som jobbar natt och sover på dagen ska alltså tåla att det finns ljud om dagen.

I rättsfallet NJA 1991 s. 574 var det fråga om en bostadsrättshavare som spelade piano flera timmar om dagen. För att avgöra om störningen var acceptabelt i en bostadsrätt gjorde domstolen en intresseavvägning mellan musikerns intresse av att utöva sin musik och den störningen som grannarna utsattes för. Domstolen tog i beaktande att det var tyst nattetid och ljudnivån från pianot. Pianospelandet ansågs i det fallet utgöra den typen av störning som grannarna fick tåla.

Det är således mer allvarligt om störningarna förekommer nattetid än dagtid. På dagtid ska grannarna tåla den ljudnivån som finns i ett flerfamiljshus. En bedömning av om ljudnivån ska tålas görs i varje enskilt fall.

Vad kan du göra

Jag rekommenderar dig att först och främst knacka på hos din granne och framföra dina klagomål om störningarna. Ifall grannen inte slutar med störningarna kan du vända dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Det är viktigt att du vänder dig till styrelsen personligen eftersom styrelsen måste få en chans att rätta till problemet. Att dina grannar har klagat på din granne är inte relevant för ditt ärende utan du måste lämna ett personligt klagomål till styrelsen.

Ifall det förekommer störningar har bostadsrättsföreningen en skyldighet att vidta åtgärder. Bostadsrättsföreningen kan således ge en tillsägelse till din granne och ska anmäla störningen till socialnämnden, se 7 kap 9 § Bostadsrättslagen. Det är även viktigt att du har bevis på att du har kontaktat bostadsrättsföreningen. Denna bevisning kan vara i form av en mejlkonversation. Ifall bostadsrättsföreningen underlåter att säga till bostadsrättshavaren kan bostadsrättsföreningen ha åsidosatt sina skyldigheter. Denna typ av åsidosättande av skyldigheter kan leda till nedsättning av hyran, se 7 kap 4 § Bostadsrättslagen.

Hoppas att störningarna upphör.

Ifall du har ytterligare frågor kontakta gärna vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

Vänliga hälsningar,


Camilla SteinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000